Hits: 402

Üyelik SözleşmesiMobil Taksi Kullanıcı/Üye Sözleşmesi

Mobil Taksi Kullanıcı/Üye Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, sözleşmede olmasa bile iş bu sözleşmenin bulunduğu www.mobiltaksi.com web sayfaları ve bu sayfalarda verilen bilgi, uyarı, ilanlar oluşan iş bu Üyelik Sözleşmesi,Ferah Mahallesi Ferah Caddesi Zerafet Sokak NO:15/A PK:34692 B.ÇAMLICA/KISIKLI/ÜSKÜDAR/İSTANBUL/TURKEY adresinde mukim Mobil Taksi Elektronik İletişim Reklamcılık ve Mobil Marketim Perakende Mağazacılık Hizmetleri SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca “MobilTaksi” olarak anılacaktır) İle www.mobiltaksi.com Web sitesine üye olurken ya da www.MobilTaksi.com sitesi üzerinden veya akıllı cep telefon uygulamaları üzerinden hizmet alırken “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

2. Tanımlar
Üye“: www.MobilTaksi.com web sitesine üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
Müşteri“: İşbu sözleşmede belirtilen “Mobil Taksi Çağrı Merkezini ve Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi” hizmetini kullanmak suretiyle; “Taksi” tarafından verilen hizmeti satın alan gerçek veya tüzel kişi üye.
Taksi“: MobilTaksi.com bünyesinde hizmet veren sıfatı ile bu üyelik sözleşmesi kapsamında “Müşteri” “Üye“lere yönelik olarak Taksi Hizmeti veren gerçek ve/veya tüzel kişi.
Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi“: “Müşteri” ve “Taksi” arasında akdedilmiş olan hizmet akdinin “bedel ödemeye “ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde taraflara “MobilTaksi.com” tarafından sağlanan hizmet.
Güvenli Hesap“: “Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi”ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için “MobilTaksi.com” tarafından yönetilen banka nezdindeki hesabı.
Portal“: www.MobilTaksi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
MobilTaksi.com Üyelik Hesabı“: Üye’nin “Portal” içerisinde sunulan hizmetlerden bir bölümü ve/veya tamamından yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği,”Üye” likle ilgili konularda “MobilTaksi.com” den talepte bulunduğu, “Üye” lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “SİTE” üzerinden erişilen “Üye” ye özel internet sayfası.
TaksiCenter.com Hizmetleri: “Portal” içerisinde “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “TaksiCenter.com” tarafından ortaya konulan uygulamalar. “MobilTaksi.com“, “Portal” içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman “Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “TaksiCenter.com” tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili” Üye”lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “TaksiCenter.com” tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından “Üye”lere duyurulur.
MobilTaksi.com Arayüzü“: “ÜYE” ler, “KULLANICILAR” tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları” MobilTaksi.com a ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
MobilTaksi.com Veri tabanı: “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği,sorgulanabildiği ve erişilebildiği “MobilTaksi.com”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
MobilTaksi.com üyesi taksilerin,MobilTaksi.com üyesi müşterilere vereceği taksi hizmeti ile bu hizmetin verilmesi sırasında “Müşteri Üyeler” in uyacağı kurallar ve üyelik koşulları iş bu sözleşmenin konusunu oluşturur.
İş bu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile “Portal” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “MobilTaksi.com” tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.”Kullanıcı”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle,”Portal” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “MobilTaksi.com” tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. Üyelik ve “Hizmet” Kullanımı Şartları
4.1. Üyelik “Portal” ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Portal” a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi,kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve “MobilTaksi.com” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

4.2. “Portal” a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve “MobilTaksi.com” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi “MobilTaksi.com” tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular “Portal” kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

 

4.3. “MobilTaksi.com” her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden “Üye”nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son vermeye üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık,”Portal” da belirtilen kurallara aykırılık, “Üye”nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun “MobilTaksi.com” bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun “MobilTaksi.com” tarafından tespit edilmesi veya “MobilTaksi.com” un ticari kararları veya “MobilTaksi.com” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda “MobilTaksi.com” un kendi iradesi ile verilecektir.

 

5. Hak ve Yükümlülükleri
5.1. “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1. Üye”, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, “Portal” hizmetlerinden faydalanırken ve “Portal” daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara,”Portal” ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini,yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

 

5.1.2. “Üye”,”MobilTaksi.com” un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “MobilTaksi.com” a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya “Taksi” ve “Müşteri” üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin “MobilTaksi.com” a bildirilmesi halinde “MobilTaksi.com” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.

 

5.1.3. “Üye”lerin,”MobilTaksi.com” tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla “MobilTaksi.com Üyelik Hesabına” girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen “Üye”lerin sorumluluğundadır. “Üye”ler, “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye”lerin, “MobilTaksi.com” un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

 

5.1.4. “MobilTaksi.com”,”Üye”ler tarafından “MobilTaksi.com” a iletilen veya “Portal” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin, Taksi tarafından sağlanan hizmetin, Müşteri tarafından alınan hizmetin, tam, eksiksiz, zamanında ve/veya hukuka uygun olarak verileceği, alınacağı garantisi vermemektedir. MobilTaksi.com, Taksi hizmetinin verilmesinde ve/veya alınmasında hukuka aykırı bir durum oluşması halinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

5.1.5. “Üye”ler,”MobilTaksi.com “un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

5.1.6. “MobilTaksi.com” un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve “Portal” ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler.”Üye”lerin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her “Üye”,”MobilTaksi.com” un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına,malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Portal” dahilinde bulunan haritaları şablonları, resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri “Portal” üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla “MobilTaksi.com” ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Portal” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “MobilTaksi.com” un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.1.7. “Portal” da “Üye”ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı “MobilTaksi.com” un, “MobilTaksi.com” çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

5.1.8. “Üye” Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı,vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili “MobilTaksi.com” un herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye”lerin, “MobilTaksi.com” un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.2. “MobilTaksi.com” un Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. “MobilTaksi.com”,işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “MobilTaksi.com Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “MobilTaksi.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

 

5.2.2. “MobilTaksi.com”,”Portal” da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme;”Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm “Portal” kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “MobilTaksi.com”,bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.”Üye”ler, “MobilTaksi.com” un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. “MobilTaksi.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde “MobilTaksi.com” tarafından yapabilir. “MobilTaksi.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar,hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

 

5.2.3. “MobilTaksi.com”, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta,SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya aldığı hizmetle ilgili ulaşma hakkı bulunmaktadır. Bu bilgileri reklam, tanıtım, uyarı…vb hizmet dışı sayılacak hiçbir faaliyette KULLANMAMAYI taahhüt eder. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

5.2.4. “MobilTaksi.com”,”Portal” da yer alan “Üye”lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin “Üye” bilgilerini, “Üye”nin güvenliği,kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

5.2.5. “MobilTaksi.com”,”Portal” ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;”MobilTaksi.com” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

 

6. “MobilTaksi.com” Hizmetleri ve Kullanım Koşulları
6.1. Ödeme Sistemi
MobilTaksi.com müşteri üyelerine, taksi içerisinde nakit para kullanmadan seyahat imkanı tanımak amacı taksi tutarını isterlerse akılllı cep uygulaması olan ”mobiltaksi” güvenli sanal pos yazılımı kullanarak ödeme imkanı sağlamaktadır.. Bu uygulamada Müşteri Üye ödemesini sanal pos üzerinden, MobilTaksi cep telefon uygulamasına ait, sanal kredi kartı pos hesabına yapar. Taksi yolculuğu sırasında doğacak tutar ayrıca taksi personeline ödenmez.

 

6.2. Mobil Taksi 7/24 Çağrı Merkezi ve Akıllı cep telefon uygulamaları
44 44 625(MBL) telefon numarası ile mobiltaksi.com internet adresi ve mobiltaksi akıllı telefon uygulamaları üzerinden , üye müşteriler bulundukları yere taksi gönderilmesini talep edebilir.

 

6.3. “44 44 625(MBL) ve mobiltaksi akıllı cep telefon uygulaması” Güvenli Elektronik Aracılık Hizmetleri
Güvenli Elektronik Aracılık hizmetleri, MobilTaksi.com hizmetini kullanarak taksi hizmeti almak isteyen “Müşteri Üye” ile ticari taksi hizmeti vermek isteyen “Taksi Üye” arasındaki aracılık hizmetinin adıdır. Bu işlemde “Müşteri Üye” gitmek istediği mesafe ücretini ödemek suretiyle hizmet satın alır. “Taksi Üye” de kendisine bildirilen yer ve saatte “Müşteri Üye” yi alarak gitmek istediği yere bırakmayı ve bu işlem için “Müşteri Üye” den herhangi bir ekstra ücret talep etmemeyi taahhüt eder. Hizmet bedeli “Taksi Üye” nin MobilTaksi.com’a bildirmiş olduğu banka hesabına talep ettiği gün içerisinde aktarılır. Bu işlem sonucunda yapılan aracılık hizmeti güvenli elektronik altyapı vasıtasıyla gerçekleştirilir.

 

7. Ücretlendirme
“MobilTaksi.com”, işbu sözleşme kapsamında belirtilen tüm “hizmet” ücretlerini ve ödeme koşullarını “Portal” ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir.”Hizmet” ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. “Portal” da aksi belirtilmediği takdirde,”Portal” daki “hizmet”ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 

“MobilTaksi.com”,portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı,posta çeki, MobilTaksi kredisi, banka havalesi, eft,Akıllı telefonlar üzerinden ödeme-tahsilat sistemi v.b) tahsil edebilir. Bu usuller “Portal” ın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir.”Üye”ler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

 

“Üye”ler yolculuğun başlangıç noktası olarak belirttikleri yerde, belirttikleri tarih ve saatte bulunmamaları durumunda sistemden kendileri için uyarı gelecek ve yolculuğun gerçekleşmiş olarak işlem göreceğini kabul ve beyan ederler. Gerçekleşen yolculuğun kredi kartından tahsil edilen ücretinin geri iade edilemeyeceğini kabul ederler.

 

8. Diğer Hükümler
8.1. Fikri Mülkiyet Hakları
Bu “Portal” dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal” ın (sınırlı olmamak kaydıyla “MobilTaksi.com Veritabanı”, “MobilTaksi.com Arayüzü”, ”MobilTaksi Akıllı Telefon Uygulamaları” tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden “MobilTaksi.com” un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) “”MobilTaksi.com”‘e ait ve/veya “MobilTaksi.com” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. “Üye”ler, “MobilTaksi.com” hizmetlerini, “MobilTaksi.com” bilgilerini ve “”MobilTaksi.com”’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “MobilTaksi.com” un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dâhilinde “MobilTaksi.com” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “MobilTaksi.com” un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu “Portal Kullanım Koşulları” dâhilinde “MobilTaksi.com” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde “MobilTaksi.com”; “MobilTaksi.com” hizmetleri,”MobilTaksi.com” bilgileri, “MobilTaksi.com” telif haklarına tabi çalışmaları, “MobilTaksi.com” ticari markaları, “MobilTaksi.com” ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

8.2. Sözleşme Değişiklikleri
“MobilTaksi.com”,tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda “Portal” da ilan ederek değiştirebilir.İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak,geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Sözleşmenin bir kısmının her hangi bir sebeple hükümsüz hale gelmesi, diğer hükümlerin de hükümsüz kalması sonucunu doğurmaz.

 

8.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “MobilTaksi.com” işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “MobilTaksi.com” için, gecikme,eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “MobilTaksi.com” dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “MobilTaksi.com” un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

8.5. “MobilTaksi.com” Kayıtlarının Geçerliliği
“Üye”, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda “MobilTaksi.com” un kendi veritabanında,sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının,defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,”MobilTaksi.com”u yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.6. Sorumluluktan Feragat
Bu sitede yer alan bilgi, hizmet ve verilere ilişkin tüm sorumluluklardan kanunların müsaadesi çerçevesinde feragat edilir. Bu bilgi, hizmet ve veriler mevcut veya temin edilebildikleri durumları ile sitede yer aldıklarından, site sahibine herhangi bir sorumluluk yüklemez.

 

8.7.Diğer Web Sitelerine Linkler
İş bu web sitesi diğer internet sitelerine linkler içerebilir. Linki bulunan sitelerde yer alan bilgi,veri, ürün ve servislerden sorumlu değiliz. Söz konusu sitelere girmeniz ve onları kullanmanız tamamen sizin sorumluluğunuzdur. Bu sitenin içerdiği bilgilerden dolayı karşılanması olası doğrudan veya dolaylı, özel, cezayı gerektiren ve örnek teşkil edecek kayıplar ve hasarlar nedeni ile sorumluluk kabul edilmez.

 

8.8.Yürürlülük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır)”Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.