Hits: 75

T.C
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLlĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI

UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Sn. Dr. Hayri BARAÇLl Başkaulığında
07.09.2017 gün ve saat 15:00’da gündemindeki konulan görüşmek üzere toplandı.
İlgi:

a) 24.08.2017 Tarih ve 2017-8-24/001 TUHİM Sayılı Yeşilköy Turizm Taksiciler Kooperatifi Yazısı.
b) Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün 07.09.2017 tarih ve 2548 sayılı yazısı ile ekli raporu.
TEKLİF: VAN Tipi Segmentteki Otomobil Cinsi Taşıtların Lüks Taksi Taşımacılığı Kapsamında Değerlendirilınesi Teklifi.

TOPLU ULAŞıMHİzMETLERİMÜDÜRLÜGÜ RAPORU:
İlgi (b) Toplu Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğü yazısı ekli raporunda;
ilgi (a) yazıda; 8+1 koltuk kapasiteli, lüks donanıma sahip ve geniş ailelerin de aynı anda seyahat edebilmesine olanak sağlayan taksi taşımacılığı için düzenleme yapılması talep edilınektedir.
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Değerlendirmesi; Müdürlüğümüzteknik ekiplerince yapılan arazi ve büroçalışmaları neticesinde;
» Ülkeıniz turistik seyahatlerinin üçte birinden fazlasının hedef kenti olan İstanbul; Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile yıllık havayolu seyahatlerinin de yarısını bünyesinde barındırır. Hem ikamet hem de ziyaret edenlerin bu yoğun haraketliliği karşısında ulaşım alt ve üst yapılarının organizasyonu ve her türlü sosyo-ekonomik statü gruplarına (SES) hitap edecek toplu ulaşım sisteınlerinin entegrasyonu kaçınılmazdır.
» Kentiçi taşımacılığının önemli bir parçası olan taksiler; güzergaha bağlı olmaksızın esnek kullanım imkanına sahip olması, zaman ve konfor unsurlarını barındırması, bir noktadan diğer bir noktaya taşıma yapabilmesi gibi diğer toplu taşıma araçlarına göre avantajlar barındırmakla birlikte geniş aile gruplarının aynı anda seyahat etme imkanın bulunmaması, ödenen ücrete karşılık beklentiye uygun konfor, bakım, güvenlik ve hizmetin yoksunluğu dezavantajlar olarak görülmektedir.
» Büyüyen nüfus, çeşitlenen kültür ve değişen teknolojiyle birlikte, klasik taksi gereksinmesinin yanında daha konforlu, teknolojik donanımlı, güvenli, bakımlı ve geniş “lüks taksilerle seyahat” ihtiyacı doğmuştur. Bu sebeple; geniş ailelerin de kullanabileceği, maksimum 8+i koltuk kapasiteli otomobil cinsi taşıtlarla lüks taksi taşımacılığı yapılmasına yönelik kriterler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
• En az 5 (beş) en fazla 8 (sekiz) yolcu koltuk kapasitesi olması,
• Taşımacılığa başlanırken O-I model yılı aralığındaki taşıtlar ile başlanılması, herhangi bir sebeple devir edilınesi
durumunda 3 model yılını aşmaması ve fosil yakItlı taşıtların en fazla 8 (sekiz), elektrik motorlu taşıtların en fazla
10 (on) model yılını aşmamış olması,
• Tepe lambasında okunaklı şekilde “Lüks Taksi” ibaresi yazılı olmas’~1 ibarenin ön yan kapılarda da bulunması,
• Geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geniş hacimli bagaja sahip taşıt olması,.)( • Yolcu bölümünde otomatik sürgülü kapının mevcut olması,)

• Lüks Taksiler; RAL 9005 kodu ile belirlenen siyah zemin renk ve RAL 1021 kodu ile belirlenmiş opak sarı renk şerit damalı olması,
• Yolcuların istediği değerler arasındaki taşıt içi havalandırma sisteminin sağlanması için ön ve arka bölümlerde uygun iklimlendirme cihazı (klima) olması,
• Konforlu yolculuğun sağlanması için, ön ve arka bağımsız süspansiyonları olan, gürültü, titreşiın ve benzeri etkenleri önleyen yalıtıma sahip taşıt olması,
• Yolcu konforu için özel tasarımlı, terletmeyen, leke tutmayan, bel ve sırt destekli, geniş ve rahat deri ve benzeri koltukların kullanılması,
• Kablosuz internet hizmeti sunulması, film, müzik, TV, oyun ve benzeri multimedya uygulamaları için geniş ekran bulundurulması,
• Telefon, Tablet ve benzeri elektronik cihazların şarj edilebilmesi için bağlantı aparatı (USB ve benzeri) olması,
• Turizm İl Müdürlüğü tarafından hazırlanmış İstanbul tanıtım kitapçığının bulundurulması,
• UKOME kararı ile belirlenmiş ücretlere göre belirli yerlerin adı ve ücretlerinin bilgi bandı (sticker) ile taksilerin üzerİne yazılması,
• Taşıt içinde herhangi bir sebeple tadilat yapılması durumunda TÜVTüRK tarafından muayene raporunun ibraz edilmesi,
• Taksi Yönetim Merkezi’ne entegre olması,
• Söz konusu taşıtların Lüks Taksi taşımacılığı faaliyeti dışında kullanılması halinde, taşıtlar için düzenlenmiş olan Lüks Taksi Taşımacılığı Ruhsatnamesinin iptal edilecek olması ve bu ibarenin belgenin üzerine yazılması,
• Lüks Taksi taşımacılığında çalışacak şoförlerin; Taksi Taşımacılığı Yönergesindeki şartlara haiz, güler yüzlü ve taksi taşımacılığını sürdürebilecek şekilde temel yabancı dil bilgisine sahip olması, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili esnaf odası tarafından belirlenecek kıyafet veya takım elbiseli olması,
• Lüks taksiler için tüm taksi duraklarında (havalimanları da dahil) özel bir alan (peron) ayrılarak bu alanlardan hizmet verilmesinin sağlanması,
• Yolculuğun tamamlanmasına müteakip yolcuya yolculuğa ait başlangıç, bitiş, mesafe, zaman ve ücretleri gösteren bilgilendirme fişi verilmesi,
• En az 4890 mm ile en fazla 5375 mm (4890 S Taşıt uzunluğu S 5375) olan taşıtların kuııanılması,
• Aynalar hariç en az i 900 mm ile en fazla 1930 mm (1900 S Taşıt genişliği S 1930) olan taşıtların kuııanılması,
• Yüksekliği en az 1870 mm ile en fazla 2000 mm (1870 S Taşıt yüksekliği S 2000) olan taşıtların kuııanılması,
• Yolcu bölümü genişliği en az 1550 mm ile en fazla 1690 mm (1550 S Yolcu bölümün genişliği S 1690) olan taşıtların kuııanılması,
• Bagaj istiap haddi en az 360 kg ile en fazla 101Okg (360 S İstiap haddi S 101 O) olan taşıtların kuııanılması,
• Kayar kapı aralığı en az 835 mm ile en fazla 1020 mm (960 S Kayar kapı aralığı S 1020) olan taşıtların kuııanılması,
• Kayar kapı yüksekliği en az 121 5 mm ile en fazla 1265 mm (1250 S Kayar kapı yüksekliği S 1265) olan taşıtların kullanılması, ,

• 28.12.2016 Tarih ve 2016/9-6 Sayılı UKOME Kararıyla belirlenmiş aşağıdaki tabloda belirtilen taşıtlar arasından,yukarıdaki yazılı şartları sağladıkları Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen taşıtların da Lüks Taksi taşımacılığında kullanılabilmesi için UKOME tarafından değerlendirildikten sonra aşağıdaki tabloya eklenmesi,
• Bu teklifin UKOME tarafından kabul edilmesi halinde, UKOME kararının yürürlük tarihinden sonra aşağıdaki listeye eklenmesi talebiyle gelen ve yukarıdaki şartları sağladıkları Toplu Ulaşım Hizınetleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen taşıtların da Lüks Taksi taşımacılığında kullanılabilınesi için UKOME tarafından değerlendirildikten
sonra aşağıdaki tabloya eklenmesi,

MERCEDES VlTO TOURER
VAN Tipi MERCEDES V-CLASS
VOLKSWAGEN CAREYELLE

hususları Müdürlüğüınüzceuygun mütalaa edilınekle birlikte konunun UKOME gündeınine alınmasını olurlarınıza arz ederim.

UKOME-2017-6-EK.1

 

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid