Ziyaretçi Defteri

Taksi plakalarının satışı

Hits: 230

Son zamanlarda vergi denetim kurumu ve vergi daireleri 2013 yılından bu yana bütün ticari taksi plaka satışlarını mercek altına aldı…

Miras olarak intikal eden kazanımlardan değer artışı hesaplanmaz. Ticari taksi plakaları ile ilgili vergilendirme aşağıdaki gibi olacaktır.

Basit usulde vergilendirilen ticari taksi işleten mükelleflerin plaka satışı.

Bilindiği üzere ülkemizde faaliyet gösteren ticari taksi işletmelerinin birçoğu basit usulde vergilenmektedir. 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’in 32. paragrafında, basit usule tâbi mükelleflerin sabit kıymetlerini gider yazamayacakları ve üzerlerinden amortisman hesaplayamayacakları belirtilmiştir. Dolayısıyla basit usule tâbi mükelleflerin gider yazamadıkları sabit kıymetlerini sattıklarında zamanda elde ettikleri kazançları da gelir yazmamaları gerekir.

Bu nedenle basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” satışları nedeniyle elde ettikleri kazançlar basit usulde vergilenecek kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Bir diğer ifadeyle basit usule tâbi ticari taksi işleten mükelleflerin yapmış olukları “ticari taksi plakası” alışları nedeniyle ödemiş oldukları tutarları gider yazamayacakları gibi bu plakaları sattıkları zaman elde ettikleri kazançları da gelir yazamayacaklardır.

Dolayısıyla basit usulde vergilendirilen ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” satışları nedeniyle fatura düzenlememeleri gerekmektedir. Nitekim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir Mukteza’da “…Basit usulde vergilendirilecek mükellefler gerek hâsılatlarını gerekse alış ve giderlerini belgelendirilecekler ve bir hesap dönemi içindeki hâsılatları ile bu hâsılatlarına esas olan satılan malların alış bedelleri ve bu faaliyetlerine ilişkin diğer giderleri arasındaki müspet fark üzerinden vergilendirileceklerdir.

Bu suretle yapılacak hesaplamada mükelleflerin faaliyetleri ile ilgili bulunmakla birlikte evvelce sahip oldukları veya faaliyetlerinin devamı esnasında satın aldıkları amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğindeki değerler için yaptıkları harcamalar dikkate alınmayacaktır.

Diğer bir ifade ile bu türden değerler (motorlu araç, ticari plaka, dükkân gibi) Vergi Usul Kanunu’na göre amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğinde olmasına rağmen, basit usulde ticari kazancın tespitinde gerek gider yönünden, gerekse bunların satışı halinde hâsılat bakımından hesaplamaya katılmayacaklardır. Bir diğer deyişle bu tür değerler basit usulde vergilendirilen mükelleflerin bir anlamda şahsi malları olarak kabul edilecektir. Bu hükümlere göre, basit usule tabi mükelleflerin şahsi malı niteliğinde bulunan ve basit usulde kazanç tespitinde hiçbir şekilde dikkate alınmayan amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğindeki (taksi, kamyonet, minibüs ve bunların ticari plakaları) mal ve hakların elden çıkarılması halinde hâsılattan maliyet bedeli ve yapılan diğer giderlerin indirilmesi suretiyle bulunacak fark diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilecektir.” şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.

Muktezadan da anlaşılacağı üzere basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” satışları nedeniyle elde ettikleri kazançlar basit usulde vergilenecek kazancın tespitinde dikkate alınmasa da tamamen vergiden istisnada edilmemiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. Maddesi’nin 2. bendinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendirileceği belirtilmiştir.

Ticari taksi işleten mükelleflerin sahip oldukları “ticari taksi plaka”larının da Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı haklar kapsamına girdiğinden basit usule tabi ticari taksi işletmelerin “ticari taksi plakası” satışları nedeniyle elde ettikler kazançlar, değer artışı kazancı sayılarak vergilendirilecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 81. Maddesi’nde değer artışı kazançları vergilendirilirken, satılan mal veya hakkın satış bedelinden, bu mal veya hakkın maliyet bedelinin indirilmesi gerektiği belirtilmiş maddenin son fıkrasında ise mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edileceği, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olmasının şart olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-a maddesine göre basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edildiğinden basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” satışları nedeniyle fatura düzenlemeyecek ve KDV hesaplamayacaklardır. Ayrıca 72 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin basit usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi karşısındaki durumu başlıklı bölümünde; Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet teslimlerinin katma değer vergisine tabi.

Çok ilginçtir ki taksi plakalarında astronomik fiyatlar konuşulurken, bunu neredeyse Türkiye genelinde il bazında borsası oluşturuldu. İlgili makamlara sorulduğunda İstanbul ilinde ticari taksi plaka rayiç bedeli nedir?

Emin olun rayiç bedel yoktur” deniliyor. Nedir o zaman rayiç bedel ‘noterde yapılan devir sözleşmesinde beyan edilen tutar’ denilmekte.

Karar ve takdir sizin…

 04.12.2017 / Ömer MİHLAÇ

KAYNAK:https://dostbeykoz.com/taksi-plakalarinin-satisi

TİCARİ TAKSİ PLAKASI SATIŞI VE KİRALAMASININ VERGİSEL BOYUTU.

Hits: 433

1- GİRİŞ 

Bilindiği üzere ticari taksi işletmeciliği, belli bir il sınırları içinde bedel karşılığında binek otomobil ile yolcu taşıma işidir. Ticari taksi işletmeciliği faaliyetle uğraşabilmek için özel olarak verilen “ticari taksi plakası”na sahip olmak gerekmektedir.

 

Her ne kadar ticari taksiler insan nüfusunun artmasına paralel olarak her geçen gün artsa da sayıları sınırlı tutulmuştur. Zira piyasaya yeni plaka çıkarılması 86/10553 sayılı “Ticari Plakaların Verilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar” konulu Bakanlar Kurulu Kararı(1) gereği İçişleri Bakanlığı’nın onayına tabi tutulmuştur.

 

Ticari taksi plakalarının sınırlı sayıda olması ticari taksi işletmeciliği faaliyetini çok kazandıran bir iş kolu haline getirmiştir. Bunun sonucunda da ticari taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunabilmek için gerekli olan “ticari taksi plakası”nın satışı ve kiralanması da oldukça kolay ve kazançlı bir hal almıştır.

 

Bizde bu makale ile ticari taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunabilmek için gerekli olan “ticari taksi plakası”nın devir ve kiralanması işleminin vergisel boyutunu açıklamaya çalışacağız.

  

II- TİCARİ TAKSİ PLAKA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

 

Öncelikle “ticari taksi plakası”nın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun(2) 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı olan “işletme hakkı” kapsamında olduğunu söylemek gerekmektedir. Zira sahip olunan “ticari taksi plakası” sahibine veya bu plakayı kiralayan kişiye ticari taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunulabilmesine olanak sağlamaktadır.

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun(3) 269. maddesinde gayrimaddi hakların gayrimenkul gibi değerleneceği hüküm altına alındığından gayrimaddi hak kapsamında olan “ticari taksi plakası” da gayrimenkuller gibi değerlenecek ve amortismana tabi tutulacaktır. Bir diğer ifadeyle işletmesinde “ticari taksi plakası” bulunan mükellefler bu plakayı amortismana tabi iktisadi kıymet olarak envanter defterlerine kaydederek, amortisman yoluyla gider yazabileceklerdir.

 

Ticari taksi plaka satışından elde edilen kazancın vergilendirilmesinde ticari taksi işleten mükellefin gerçek usulde mi yoksa basit usulde mi vergilendiği önem arz etmektedir. Bu nedenle konuyu her iki mükellef grubu için ayrı ayrı değerlendireceğiz.

 

A- GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLEN TİCARİ TAKSİ İŞLETEN MÜKELLEFLERİN PLAKA SATIŞI

 

Bahsettiğimiz üzere “ticari taksi plakası”nın niteliği gayri maddi haktır ve gayrimaddi haklarda amortismana tabi iktisadi kıymet sayılmaktadır.

 

Vergi Usul Kanunu’nun “Amortismana Tabi Malların Satılması” başlıklı 328. maddesinde Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kâr ve zarar hesabına geçirilir. İşletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerle serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler bu farkı defterlerinde hasılat veya gider kaydederler. hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm karşısında gerçek usulde vergilendirilen ticari taksi işleten mükellefler tarafından yapılan “ticari taksi plakası” satışının herhangi bir amortismana tabi iktisadi kıymet satışından farkı olmayacak ve bu satıştan elde edilen kazanç yasal defterlere gelir kaydedilerek vergilenecektir.

 

Nitekim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir Mukteza’da “….Gerçek usulde ticari kazanç mükellefi olmanız sebebiyle, kazancı gerçek usulde tespit edilen işletmenizin aktifinde kayıtlı bulunan ve ticari taksicilik faaliyetinde kullanılan ticari aracınızın ve ticari plakanızın satılmasından elde ettiğiniz kazanç, ticari kazanç olarak değerlendirilecek olup, yıllık ticari kazancınıza dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.”(4) şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun(5) 1. maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinin konusuna girdiği belirtildiğinden,  gerçek usulde vergilendirilen ticari taksi işletmeleri tarafından yapılan “ticari taksi plakası” satışı, ticari çerçevede olduğundan katma değer vergisine tabi olacaktır.

 

Gerçek usulde vergilendirilen ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” teslimi nedeniyle düzenleyeceği faturada % 18 oranında katma değer vergisi hesaplanması ve bu vergiyi KDV beyannamesine dahil etmesi gerekmektedir.

 

B- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN TİCARİ TAKSİ İŞLETEN MÜKELLEFLERİN PLAKA SATIŞI

 

Bilindiği üzere ülkemizde faaliyet gösteren ticari taksi işletmelerinin birçoğu basit usulde vergilenmektedir.

 

215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’Nin(6) 32. paragrafında, basit usule tâbi mükelleflerin sabit kıymetlerini gider yazamayacakları ve üzerlerinden amortisman hesaplayamayacakları belirtilmiştir. Dolayısıyla basit usule tâbi mükelleflerin gider yazamadıkları sabit kıymetlerini sattıklarında zamanda elde ettikleri kazançları da gelir yazmamaları gerekir.

 

Bu nedenle basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” satışları nedeniyle elde ettikleri kazançlar basit usulde vergilenecek kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Bir diğer ifadeyle basit usule tâbi ticari taksi işleten mükelleflerin yapmış olukları “ticari taksi plakası” alışları nedeniyle ödemiş oldukları tutarları gider yazamayacakları gibi bu plakaları sattıkları zaman elde ettikleri kazançları da gelir yazamayacaklardır.

 

Dolayısıyla basit usulde vergilendirilen ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” satışları nedeniyle fatura düzenlememeleri gerekmektedir.

 

Nitekim İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir Mukteza’da “…Basit usulde vergilendirilecek mükellefler gerek hasılatlarını gerekse alış ve giderlerini belgelendirilecekler ve bir hesap dönemi içindeki hasılatları ile bu hasılatlarına esas olan satılan malların alış bedelleri ve bu faaliyetlerine ilişkin diğer giderleri arasındaki müspet fark üzerinden vergilendirileceklerdir. Bu suretle yapılacak hesaplamada mükelleflerin faaliyetleri ile ilgili bulunmakla birlikte evvelce sahip oldukları veya faaliyetlerinin devamı esnasında satın aldıkları amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğindeki değerler için yaptıkları harcamalar dikkate alınmayacaktır.

 

Diğer bir ifade ile bu türden değerler (motorlu araç, ticari plaka, dükkan gibi) Vergi Usul Kanunu’na göre amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğinde olmasına rağmen, basit usulde ticari kazancın tespitinde gerek gider yönünden, gerekse bunların satışı halinde hasılat bakımından hesaplamaya katılmayacaklardır.

 

Bir diğer deyişle bu tür değerler basit usulde vergilendirilen mükelleflerin bir anlamda şahsi malları olarak kabul edilecektir. Bu hükümlere göre, basit usule tabi mükelleflerin şahsi malı niteliğinde bulunan ve basit usulde kazanç tespitinde hiçbir şekilde dikkate alınmayan amortismana tabi iktisadi kıymet niteliğindeki (taksi, kamyonet, minibüs ve bunların ticari plakaları) mal ve hakların elden çıkarılması halinde hasılattan  maliyet bedeli ve yapılan diğer giderlerin indirilmesi suretiyle bulunacak fark diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilecektir.”(7) şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Muktezadan da anlaşılacağı üzere basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” satışları nedeniyle elde ettikleri kazançlar basit usulde vergilenecek kazancın tespitinde dikkate alınmasa da tamamen vergiden istisnada edilmemiştir.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin 2. bendinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendirileceği belirtilmiştir.

 

Ticari taksi işleten mükelleflerin sahip oldukları “ticari taksi plaka”larının da Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı haklar kapsamına girdiğinden basit usule tabi ticari taksi işletmelerin “ticari taksi plakası” satışları nedeniyle elde ettikler kazançlar, değer artışı kazancı sayılarak vergilendirilecektir.  

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 81. maddesinde değer artışı kazançları vergilendirilirken, satılan mal veya hakkın satış bedelinden, bu mal veya hakkın maliyet bedelinin indirilmesi gerektiği belirtilmiş maddenin son fıkrasında ise mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü’nce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edileceği, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olmasının şart olduğu belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-a maddesine göre basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edildiğinden basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” satışları nedeniyle fatura düzenlemeyecek ve KDV hesaplamayacaklardır. Ayrıca 72 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin(8) basit usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi karşısındaki durumu başlıklı bölümünde; Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymet teslimlerinin katma değer vergisine tabi bulunmadığı da belirtilmiştir.

  

III- TİCARİ TAKSİ PLAKA KİRALAMASINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

 

Ticari taksi plaka kiralanmasından elde edilen kazancın vergilendirilmesi tıpkı plakaların satışında olduğu gibi kiralama yapan ticari taksi işleten mükellefin gerçek usulde mi yoksa basit usulde mi vergilendiği önem arz etmektedir. Bu nedenle konuyu her iki mükellef grubu için ayrı ayrı değerlendireceğiz.

 

A- GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLEN TİCARİ TAKSİ İŞLETEN MÜKELLEFLERİN PLAKA KİRALAMASI

 

Daha önce de bahsettiğimiz üzere ticari taksi işleten mükelleflerin sahip oldukları ticari taksi plakaları Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı işletme hakkı kapsamına girmektedir.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde gayrimenkul sermaye iradının tarifi yapıldıktan sonra maddenin devamında aşağıdaki yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiş ve gayrimenkul sermaye iratları madde halinde sıralanmıştır.  Maddenin son paragrafında ise yukarıda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmeye dahil bulunduğu takdirde bunların iratları ticari ve zirai kazancın tespitinde müteallik hükümlere göre hesaplanır.” denilmiştir.

 

Dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen ticari taksi işleten mükellefler tarafından yapılan ticari taksi plakası kiralamasından elde edeceği kazanç gayrimenkul sermaye iradı değil ticari kazanç olacak ve ticari kazanç hükümleri doğrultusunda vergilenecektir.

 

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmak zorunda olan kişi ve kurumların(9) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 5. bendinin (a) fıkrası gereği 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20 oranında tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

 

Ancak 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin(10) vergi tevkifatı ve esaslarının açıklanmasına ilişkin 4. maddesinde <span ‘arial=”” narrow'”=”” style=”box-sizing: border-box; font-weight: 400;”>”Herhangi bir işletmenin aktifinde kayıtlı gayrimenkul ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelir, Gelir Vergisi Kanunu yönünden ticari kazanç olarak kabul edildiğinden, gayrimenkul sermaye iradı niteliğinde olmayan bu tür ödemelerden vergi tevkifatı yapılmayacaktır.” şeklinde açıklama yapıldığından yapılacak olan ticari taksi plakası kira ödemesinden herhangi bir tevkifat yapılmayacaktır.

 

Diğer taraftan gerçek usulde vergilendirilen ticari taksi işleten mükellefler tarafından yapılan “ticari taksi plakası” kiralamasından elde edeceği kazanç, ticari kazanç sayıldığından yapılacak olan kiralamadan elde edilen kazanç için fatura düzenlenip KDV hesaplanacağı tabidir.

 

B- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN TİCARİ TAKSİ İŞLETEN MÜKELLEFLERİN PLAKA KİRALAMASI

 

Basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” kiralaması tıpkı satışta olduğu gibi ticari kazançla ilişkilendirilmemektedir. Zira daha önce bahsettiğimiz İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 11.05.2005 tarihli muktezadan anlaşılacağı üzere basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin sahip oldukları “ticari taksi plakaları” basit usulde vergilendirilen mükelleflerin şahsi malları olarak kabul edilmektedir.

 

Bu nedenle basit usule tabi ticari taksi işletmelerin “ticari taksi plakası” kiralamasından elde edilen kazanç gayrimenkul sermaye iradı sayılacak ve gayrimenkul sermaye iradı hükümleri doğrultusunda vergilenecektir.

 

Ayrıca yapılacak olan “ticari taksi plakası” kiralaması Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi gereği tevkifat yapmak zorunda olan kişi ve kurumlardan birine yapıldığı takdirde aynı Kanun’un 94. maddesinin 5. bendi gereğince yapılacak olan kira ödemesinden %20 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekecektir.

 

Diğer taraftan basit usule tabi ticari taksi işleten mükelleflerin “ticari taksi plakası” kiralaması katma değer vergisinin konusuna girmektedir. Zira Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/3-f bendinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinin konusuna girdiği belirtilmiştir. Söz konusu madde metninde Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin sürekli veya arizi olarak yapılması bu kiralama işleminin katma değer vergisinin konusuna girmesi bakımından önem arz etmemektedir. Bir diğer ifadeyle  Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri arizi olarak yapılsa dahi KDV’nin konusuna girmektedir. Ayrıca her ne kadar KDV Kanunu’nun 17. maddesinin 4/d bendi ile iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması vergiden istisna edilse de bir hak kiralaması olan “ticari taksi plakası” kiralaması işlemi bu kapsamda olmayacak ve istisnadan yararlanamayacaktır.

 

Dolayısıyla basit usule tabi ticari taksi işletmelerin sahip oldukları “ticari taksi plakaları” kiralamaları halinde elde edilen kira geliri için KDV hesaplayıp, beyan etmeleri gerekmektedir.

 

Ancak KDV mükellefi olmayan bir şahsın (basit usule tabi ticari taksi işleten mükellefin) gayrimenkuller dışındaki mal veya hakkı kiraya vermesi dolayısıyla KDV beyannamesi verir hale gelmesinin teknik güçlerini gören Maliye Bakanlığı 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği(11) ile haklarını kiralayan kişilerin gerçek usulde KDV mükellefi olmaması ve kiracıların ise gerçek usulde KDV mükellefi olması halinde hak sahibinin KDV beyannamesi vermemesini, kiracının sorumlu sıfatı ile KDV hesaplamasını öngörmüştür.

  

IV- SONUÇ

 

Ticari taksi işletmeciliği, belli bir il sınırları içinde bedel karşılığında binek otomobil ile yolcu taşıma işidir. Ticari taksi işletmeciliği faaliyeti ile uğraşabilmek için özel olarak verilen “ticari taksi plakası”na sahip olmak gerekmektedir. Ticari taksi işletmeciliği faaliyetinde bulunabilmek için gerekli olan “ticari taksi plakası”nın satışı ve kiralanması nedeniyle elde edilen kazancın vergilenmesi önem arz etmektedir.  

 

Bizde makalemizde gerek gerçek usulde vergiye tabi gerekse de basit usulde vergiye tabi olan ve ticari taksi işleten mükelleflerin sahip oldukları “ticari taksi plaka”sını satmaları ve kiralamaları durumunda elde ettikleri kazançların vergisel boyutunu açıklamaya çalıştık.

  

Yazar: UğurUĞURLU*

 

Yaklaşım / Ekim 2008 / Sayı: 190

  

*          Vergi Denetmeni

(1)        03.05.1986 tarih ve 19096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2)        06.01.1961 tarih ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3)         10.01.1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(4)        İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın, 20.11.2006 tarih ve 22206  sayılı Muktezası.

(5)        02.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(6)        06.12.1988 tarih ve 23545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(7)        İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11.05.2005 tarih ve 6829 sayılı Muktezası.

(8)        24.02.1999 tarih ve 23621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(9)        Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi gereği tevkifat yapmak zorunda olan kişi ve kurumlar şunlardır; Kamu İdare ve Müesseseleri, İktisadî Kamu Müesseseleri, Sair Kurumlar, Ticaret Şirketleri, İş Ortaklıkları, Dernekler, Vakıflar, Dernek ve Vakıfların İktisadî İşletmeler, Kooperatifler, Yatırım Fonu Yönetenler, Gerçek Gelirlerini Beyan Etmeye Mecbur Olan Ticaret ve Serbest Meslek Erbabı, Zirai Kazançlarını Bilanço veya Ziraî İşletme Hesabı Esasına Göre Tespit Eden Çiftçiler.

(10)       31.01.1981 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(11)      16.12.1988 tarih ve 20021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

kaynak:https://www.burhaneray.com/Makale/ticari-taksi-plakasi-satisi-ve-kiralamasinin-vergisel-boyutu_435.aspx

Mobil Taksi LTD. enerji tasarrufu yapan elektrikli taksi ‘yeşil teknoloji’yi desteklemektedir.

Hits: 957

Mobil Taksi LTD. enerji tasarrufu yapan elektrikli taksi ‘yeşil teknoloji’yi destekliyor. Greenway Enerji A.Ş.  nin önderliğinde başlayan elektrikli taksi kullanımını ülkemizde İstanbul ve Antalya’da hizmete sunan en son teknoloji ile şarj istasyonlarını taksi durakları,AVM’ler ve anlaşmalı otoparklarda kuran Greenway  Şirketler Grubunun şarj sistemlerinde elektrikli taksilerde günlük enerji tüketiminiz 400 km de yaklaşık  taksi esnafına günlük akaryakıta oranla 3’te 1 karlılık sunmaktadır.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:’TİCARİ UCUZ AKARYAKIT ENFLASYONU DÜŞÜRÜR’

Hits: 128

ANKARA- Tarım sektörüne verilecek akaryakıt desteğinin taşımacı esnafına da verilmesi gerektiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Hükümet tarafından tarıma verilen ayakyakıt giderlerinin yarısının devlet tarafından ödenmesini destekliyoruz. Ancak ekonominin düzelmesi ve rayına oturması için tek başına bu destek yeterli değil. Üretilen her ürünü taşıyan esnafımıza da devlet tarafından akaryakıt desteği verilmeli. Tarıma ve esnafa verilecek akaryakıt desteği ile ürünlerin fiyatı düşer, enflasyon geriler ve ülkede büyüme kalıcı hale gelir. Vatandaş da uygun fiyata ürün tüketmiş olur ve ülkede refah artar’ dedi.

‘TİCARİ UCUZ AKARYAKIT ENFLASYONU DÜŞÜRÜR’

Tarımın gelişmesi ve daha iyi şartlarda üretim yapılması için hükümet tarafından verilen desteği çok olumlu bulduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu  (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taşımacılık yapan ulaştırma sektöründeki esnafında desteklenmesini isteyerek şunları dile getirdi, ‘Üretim maliyetini azaltmak için hükümet tarafından atılan mazot desteği önemli bir adım. Ancak tüketicinin ucuza sebze ve meyve yemesi için öncelikle yapılması gereken, akaryakıt fiyatlarında ÖTV indirimine gitmeli veya nakliyeci esnafına da ucuz ticari akaryakıt verilmelidir. Çünkü üretilen her türlü ürünün  tüketiciyle buluşmasını nakliyatçı esnafı sağlamaktadır. Nakliyeci esnafının da maliyetinin azalması ile gıda başta olmak üzere tüm ürünlerin fiyatlarının düşmesinde etkili olacaktır. Nakliyeci esnafına ucuz ticari akaryakıt verilmesi ile birlikte fiyatlar aşağı inecek ve sürekli yükseliş gösteren enflasyon kendiliğinden düşmüş olacak.’ 

-‘TAŞIMACI ESNAFA DA TİCARİ AKARYAKIT DESTEĞİ VERİLMELİ’

Ekonominin bir bütün olduğunu ve indirimli ticari akaryakıtın her sektöre olumlu yansıması olacağının da altını çizen Palandöken, ‘Ulaştırma sektöründe ülkemize hizmet götüren esnafımıza belli oranlarda indirimli akaryakıt desteğinin verilmesi, taşımacı esnafını büyük ölçüde rahatlatır. Kamyoncu, otobüsçü, dolmuşçu ve taksici esnafı devletimizin vereceği ticari akaryakıt desteğini dört gözle bekliyor. Eğer ticari araçlardaki mazot ve benzin ucuzlarsa esnaf ve sanatkar da müşterilerinİ daha ucuza seyahat etmelerini sağlayacaktır. Öte yandan, akaryakıt üzerindeki ÖTV’den 10 puan indirim yapılması ekonomideki büyümeyi de beraberinde getirecektir’ şeklinde konuştu

KAYNAK:http://www.tesk.org.tr/tr/yeni/haber_devam.php?id=2120

Küresel korsan taksiye hayır!

Hits: 374

MALÛM, 2012 yılında yapılan bir kanun değişikliğiyle belediyelerin yetkileri güçlendirildi ve belediyelerden izin ya da ruhsat alan araçların taşımacılık mevzuatı yenilendi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın -o tarihte Başbakan olarak- bilgisi dâhilinde ve talimatı ile “korsan taksicilik ve otopark değnekçiliğine” karşı taksi esnafımızı ve halkımızı korumaya yönelik hazırlamış olduğum kanun teklifi 2012’de TBMM tarafından kabul edilerek kanunlaşmıştı.

O günden bugüne dek bu kanundan doğan yetkiler ile belediyelerimiz ve Emniyet Teşkilâtımız, “korsan taksi” konusunda son derece aktif bir mücadele verdiler.

Bugün de bu mücadele sürüyor.

Ancak bu mücadelede büyük mesafe alınmışken, şimdi yeni bir tehdit olarak bir “küresel korsan taksi” uygulaması diyebileceğimiz UBER ile karşı karşıyayız.

Bu tehdidin boyutunu anlamak için sadece 2017 yılının Kasım ayına kadar yapılan uygulama rakamlarına bakmak yeterli…

Sadece 11 ayda korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında 2 bin 873 UBER aracı ve UBERuygulaması üzerinden araç çağıran 6 bin 600 yolcuya para cezaları uygulandı.

Buradan ortaya çıkan sonuç, UBER kullanımının çok ciddî boyutlara ulaşmış durumda olduğudur.

Tabiî iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmak da gerek…

Hem taksi esnafımız, hem de belediyelerimiz, teknolojiyi yeterince takip etmeyerek, başta bahsettiğimiz yasal değişikliği geleceğe yönelik bir gelişim ve fırsata çeviremediler.

Yetkili kurumlarımız, yerli ve yabancı dijital ulaşım uygulamacılarına yönelik düzenleyici ve denetleyici rolünü yeterince yerine getiremedi.

Bu mânâda taksici esnafımızla belediyelerimizin el ele vermesi, küresel korsan taksiciliğe karşı strateji geliştirmesi şarttır.

***

UBER, bir “korsan taksi” organizasyonudur.

Trafik ekiplerince yakalanıp hakkında işlem yapılan araçları için UBER, hem müşterinin, hem de aracın cezasını üstlenerek, yasadışı faaliyete devam etmeleri yönünde müşteriyi ve araç sahibini devlete karşı teşvik etmektedir.

Bu durum, kamu düzeni ve iç güvenliğe karşı âdeta bir tehdit konusudur.

Yasa dışılığı teşvik eden, müşterisinin ve aracının cezasını ödeyen UBER, bu rahatlığı nasıl sürdürmekte?

Değişken komisyon oranları uygulayarak aslında kendisi ile çalışan şoförleri mağdur etmektedir.

Değişken yol tarifesi uygulayarak aslında müşterisini de mağdur etmektedir.

Olağanüstü hâllerde ve yoğun saatlerde tarife fiyatını yükselterek fırsatçılık yapmaktadır.

UBER ile çalışan şoförlerin hiçbir şekilde güvenlik soruşturması geçirmemeleri ve resmî makamlara bilgilendirilmelerinin yapılmaması ile müşteri güvenliği hiçe sayılmaktadır.

“Vergi vermediği gibi”, çalışan ortaklarını da bu “suça ortak” etmektedir!

Ve en önemlisi…

UBER, “Türkiye’de hiçbir yasal tanıma uymamakta olup ulaşım sektöründe haksız rekabet oluşturmaktadır”!

UBER, salt para kazanma amacıyla insanları sömüren, sektörü ve piyasayı provoke eden, kamu otoritesini hiçe sayan bu organizasyon yapısı ile kesinlikle bir iç güvenlik tehdididir.

***

Müşterilerin yol bilgisini, kişisel bilgilerini ve lokasyon verilerini ücret karşılığı sattığı iddia edilen UBER ve benzeri korsan uygulamaların insan haklarına ve kamu güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ortadadır.

Yasalara karşı saygısız tutumu sebebiyle hemen hemen her ülkede yasal düzenlemelerin ardından dolanmak suretiyle denetimsiz biçimde çalıştığı için mahkemelik olmuş, Avrupa Adalet Divanı’nda dahi yargılanarak haksız bulunmuş bir uygulamadan bahsediyoruz!

***

Bu çerçevede yerli yatırımcıyı ve uygulamacıları hangi kurallara göre rekabet edecekleri hususunda belirli normlara tâbi tutmalı, bu normları acilen yürürlüğe sokmalıyız.

Tabiî taksi esnafımız da bu sektörde hizmet ve araç kalitesini nasıl yükselteceğini iyi düşünmeli!

Öyle ya, müşteri neden UBER’i tercih ediyor?

Madem taksi hizmetinin şartları değişti, öyleyse bu şartlara ayak uydurulması lâzım!

Acilen bir çalışma yapılmalı ve sektörün, ihtiyaçları ve düzenleyici kuralları belirlenmelidir.

“Dijital Uygulama Lisans” kriterlerinin belirlenmesi için belediyelerimizin öncülüğünde Bilgi Teknolojileri Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün konuya doğrudan müdâhil olmalıdır.

Hep birlikte sektörü yeniden tanımlamalı ve küresel korsan taksiciliğe karşı bütüncül bir çözüm üretmeliyiz.

Tüm sektör tarafları meseleyi doğru anlamalı, kalıcı ve bütüncül çözümler bulmayı başarmalıdır.

Halkımızın mecbur olduğu değil, tercih ettiği ulaşım aracı olmak için stratejiler belirlenmeli ve tercih edilen ulaşım aracı olan bir taksi dönemine geçilmelidir.

***

Zamanın ruhuna uygun hareket etmeli, hayatı kendi alışkanlıklarımıza ya da geçmişten kalma yöntemlerimize göre sınırlandırmamalıyız.

Ticarî hayatın dinamikleri doğal ikliminde ilerler; hizmette, kalitede ve müşteri memnuniyetinde yarışılır ve gelişilirse herkes kazanır.

Bu mânâda taksici kardeşlerimizin de nerede eksiklerinin olduğunu düşünmeleri gereklidir.

Sadece yasaklamak, çözüm olarak görülmemelidir.

Belediyelerimizin de özel sektörün önünü açan, sektörde kuralları belirleyen, hizmetin çıtasını yükselten ve kontrol eden pozisyonda olmaları gerektiğini düşünüyorum.

***

UBER ve benzeri aktörler için de, yerli uygulamacılar için de yasalarımız geçerlidir.

Yasal olarak faaliyet gösteren, sektörde fark yaratan herkesin başımızın üstünde yeri vardır.

Buradan tekrara tüm taksici kardeşlerimi selâmlıyor, sektör adına şahsımı ziyaret eden ve gayret eden oda başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Metin Külünk / Diriliş Postası

kaynak:http://www.akasyam.com/kuresel-korsan-taksiye-hayir-158676/

 

Nissan sürücüsüz taksi hizmetini başlatıyor

Hits: 89

Japon otomobil üreticisi Nissan, Easy Ride adını verdiği sürücüsüz taksi hizmetini başlatıyor. Dikkat çeken gelişmenin tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

Japon merkezli otomotiv şirketi Nissan, uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü sürücüsüz taksi projesini başlatıyor. “Easy Ride” adı verilen sürücüsüz taksiler ilk olarak belli bir güzergah üzerinde test edilecek.
Kamuya açık bu testler Yokohama‘da belirlenen 4.5 kilometrelik bir güzergahta yapılacak. 2020 yılına kadar daha geniş bir kapsama alanında hizmet vermesi beklenen Easy Ride, mobil uygulama ile çalışıyor. Yolcular taksiyi mobil uygulama ile istenilen saatte çağırabilecekleri gibi, araçta yer alan tableti kullanarak nereye gitmek istediklerini de yazarak veya sesli komutlarla tanımlayabilecekler.

Easy Ride mağaza ve restoran tavsiyelerinde bulunacak

Rota boyunca Easy Ride’ın mobil uygulaması yolculara yerel restoran ve mağazalar için indirim kuponları sunacak ve istenirse yolcular bu işletmelere bırakılacak. Şirket yetkilileri bu seçeneklerde yer almak isteyen işletmelerden yüksek bir gelir sağlamayı hedefliyorlar.
Nissan’ın sürücüsüz taksilerinin, sistemin başarılı olması durumunda ise daha geniş bir güzergahtahizmet vermeye başlayacağı belirtiliyor. Bunun için en erken 2020 yılı öngörülmüş olsa da, Easy Ride’ın test aşamasında ne gibi handikaplar yaşayacağı bilinmediği için ileri tarihlere ertelenme olasılığı da mevcut.
KAYNAK:https://www.donanimhaber.com/otomobil-teknolojileri/haberleri/Nissan-surucusuz-taksi-hizmetini-baslatiyor.htm

NASA-Uber ortaklığı: Uçan taksi hizmeti yolda

Hits: 90

Mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber’in CEO’su Dara Khosrowshahi, şirketin uçan taksi hizmetine beş ila 10 yıl içinde başlamasını öngördüklerini söyledi.


Khosrowshahi, uçan araçların hesaplı bir toplu ulaşım aracına dönüşmesini umduğunu açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre geçen yıl şirketin başına geçen Khosrowshahi, bu açıklamayı Uber’in CEO’su olarak Asya’ya düzenlediği ilk gezi sırasında yaptı.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’ın CEO’su Larry Page de uçan araba teknolojisini destekleyen isimlerden.

Larry Page’in kurduğu uçan araba teknolojisi üreten Kitty Hawk şirketi de beş yıl içinde uçan araçların piyasaya çıkabileceğini duyurmuştu.

Uber Kasım 2017’de uçan taksi projesi için NASA’yla çalıştığını bildirmişti.

kaynak:http://www.diken.com.tr/nasa-uber-ortakligi-ucan-taksi-hizmeti-yolda/

Sony yapay zekalı taksi servisi kuruyor(Sony, taksi çağırma hizmetleri piyasasına girecek)

Hits: 81

Sony, Japonya’da yapay zeka temelli bir araç paylaşım/taksi servisi kurmak üzere harekete geçtiğini duyurdu.

Japon elektronik devi bu servis için ülke çapında hizmet veren 5 büyük taksi şirketi ile ortaklık kuracak. Japonya şu anda araç paylaşım şirketleri için büyük bir cazibe noktası haline gelmiş durumda.

Herkes Japon taksilerinin peşinde

Japon teknoloji fonu SoftBank Çinli Didi Chuxing ile Japonya’da araç paylaşım servisi işleteceğini kısa süre önce duyurmuştu. Uber’in yeni CEO’su da Tokyo ulaşım otorotileri ile görüşüp şehirde Uber’in geleceğini garanti altına almak için bu hafta içinde bir toplatıya katılacak.

Son derece yoğun ve kalabalık bir şekilde yaşayan Japonya’da teknolojiye de olan yoğun ilgi nedeniyle otomobil sahipliği giderek büyük bir külfet haline dönüşüyor ve şehirlerde yaşayan halk otomobil sahibi olmak yerine taksi servislerini kullanmayı daha mantıklı buluyor. Dolayısıyla, özellikle otonom otomobillerin piyasaya çıkmasıyla taksi servislerinin para basan bir madene dönüşeceği tahmin ediliyor.

KAYNAK:https://www.techinside.com/sony-yapay-zekali-taksi-servisi-kuruyor/

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın cevaplandırması istemiyle soru önergesi hazırlayıp Meclis’e sundu. UBER Ülkemizde de Yasaklanacak mı?

Hits: 36

MHP Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, soru önergesinde “UBER Teknologies Inc. (UBER) ABD merkezli bir şirket olduğunu belirterek, “UBER, Türkiye’de internet uygulamaları üzerinden kayıt altına aldığı araçlar ve şoförler ile taksi taşımacılığı faaliyeti göstermekte olup, sisteminde kayıtlı olan her müşteri ve şoförden komisyon almaktadır.” dedi.

Türkiye’de taksi taşımacılığı faaliyeti yasal olarak taksi plakası alan, vergi ödeyen, meslek odalarına üye olan, belediyeye kayıt yaptıran ve çalışma izni olan taksi/taksici esnafı tarafından yürütüldüğünü, Taksi/taksici esnafının yıllardır korsan taşımacılığa karşı verdiği mücadelenin herkes tarafından malum olduğunu ifade eden Yönter, “UBER şehir içi taksi taşımacılığını farklı alanda faaliyette bulunmak üzere D2 yetki belgesi almış araçlar ile yapmaktadır. Bu araçlara sanki ticari plakalı taksiymiş gibi internet vasıtasıyla müşteri bulunmakta ve araçlar müşteriyle buluşturulmaktadır. Ayrıca bu hizmet, müşterilere araca bindiklerinde denetimlerde gösterilmek üzere imzalatılan sözleşmeler ile sanki bir yolcu grubuna arızi sefer yapılıyormuş görünümü altında sunulmaktadır.

UBER, D2 belgesi almış araçları kullanmak ve müşterilere denetimlerde göstermek üzere sözleşme imzalatmak suretiyle korsan taksi taşımacılığını yasaların arkasından dolanarak yapmaktadır.” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter yazılı basın açıklamasını şöyle sürdürdü: UBER’in ülkemizde yürüttüğü bu izinsiz, kayıtsız, yetkisiz faaliyeti haksız rekabete neden olmaktadır.

UBER ülkemizdeki faaliyetleriyle taksi/taksici esnafımızın helal lokmasıyla oynamaktadır. İstanbul’daki taksici esnafımız bu durumdan çok rahatsız ve infial halindedir. MHP’li Yönter, bu kapsamda meclise verdiği yazılı soru önergesinde; “2017 yılı sonu itibari ile Türkiye ve İstanbul’daki kayıtlı taksi sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde Türkiye ve İstanbul’da korsan taksicilik nedeniyle hakkında yasal işlem yapılan şoför ve müşteri sayısı kaçtır? Son 5 yıl içerisinde korsan taksicilik nedeniyle yakalanan araçların şoför ve müşterilerine kesilen ceza miktarları yıllar itibari ile ne şekilde gerçekleşmiştir? Ülkemizde 2017 yılı sonu itibari ile D2 yetki belgesi almış araç sayısı kaçtır?’’ diye sordu.

UBER Ülkemizde de Yasaklanacak mı? MHP İstanbul Milletvekili Yönter soru önergesinin devamında ise ‘‘UBER’in Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmakta mıdır? Sistemine kayıtlı olan her müşteri ve şoförden komisyon almak suretiyle gelir elde eden UBER’in ülkemizde vergi mükellefiyeti var mıdır? UBER’in dünyada faaliyetlerinin yasak olduğu ülke/ülkeler var mıdır? Eğer varsa, taksi/taksici esnafımızı mağdur eden faaliyetleri nedeniyle UBER’in Türkiye’de de yasaklanması düşünülmekte midir?’’ diye sordu.

Kapsam Haber:https://www.kapsamhaber.com/mhp/uber-ulkemizde-de-yasaklanacak-mi-h46839.html

Moskova’da taksi fiyatları üç yıl sonra arttı

Hits: 33

Moskova’da taksi fiyatlarında üç yıl aradan sonra ilk defa artış oldu. Taksi şirketlerinin çoğunun taksimetre yerine, sabit fiyat uygulamasına geçmesinin fiyatlarda değişikliğe yol açtığı belirtiliyor.
Kommersant gazetesinin hükümete bağlı Analiz Merkezine dayanan haberine göre, Moskova’da taksilerin ortalama kilometre fiyatı üç yıl aradan sonra ilk defa yükseldi.

Moskova’da daha önce taksiler taksimetre ile, dakika ücreti alırken, artık çoğu şirket sabit fiyat uygulamasına geçti.

Taksi çağırma şirketi Uber’den yapılan açıklamada fiyatlara zam geldiği haberlerine karşılık, “Sabit tarife uygulaması taksi fiyatlarını etkilemedi, çünkü daha önceki sistem uygulanmaya devam ediyor” denildi.

ABD merkezli araç çağırma, sürücülü araç kiralama şirketi Uber, Rusya’da online taksi uygulamalarında lider olan Yandex.Taxi ile geçen sene birleşmişti.

8.2.2018

KAYNAK:http://www.turkrus.com/576330-moskovada-taksi-fiyatlari-uc-yil-sonra-artti–xh.aspx

Renault, Nissan ve Didi’den Çin’de Otonom Taksi Ortaklığı

Hits: 56

Otonom araçlar önümüzdeki 10 yıl içerisinde hayatımızda bir standart olmaya hazırlanırken, bu araçları ulaşım sektöründe kullanmayı düşünen şirketler de çalışmalarına hız kazandırıyor.

Otonom araçların hayatımıza girecek olması elbette ki bizler için daha konforlu ve daha az para harcayarak seyahat etme anlamına geliyor ancak şirketlerin konuyla ilgili planları çok başka. Nitekim şu an önümüzdeki 10 yıl içerisinde inanılmaz değerlenecek bir pazar var ve tüm büyük şirketler de pastadan olabildiği kadar pay kapmanın peşinde.

Geçtiğimiz aylarca, en büyük rakibi Uber ile Çin’deki haklar konusunda uzun süren pazarlıklar sonucunda anlaşmaya varan Didi, bir çok otomotiv şirketini tarafına çekmek için çabalıyor. Geçtiğimiz aylarca şirketin 2022 yılında yollarda olmasını planladığı Didi araçlar için anlaşmaya vardığı Renault, Nissan ve Kia’nın ardından, Mitsubishi ile de anlaşmaya çok yakın görünüyor.

Didi işini o kadar ciddiye alıyor ki 2022 yılında, sürücüsüz araçlarla ulaşım sektörüne sağlam bir giriş yapmanın planları içindeler. 10’dan fazla farklı otomobil üreticisiyle Çin gibi büyük bir pazar için çalışan Didi’nin yaptığı yatırımlarının karşılığını alıp alamayacağını önümüzdeki yıllarda hep beraber göreceğiz.

kaynak:http://www.webtekno.com/renault-nissan-ve-didi-den-cin-de-otonom-taksi-ortakligi-h40555.html

Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini test edecek!

Hits: 102

Mercedes ve Bosch, sürücüsüz taksilerini önümüzdeki bir kaç ay içerisinde test edecek. BoschAutomobilwoche dergisine iki şirketin test araçlarını birkaç ay içinde yola koyacağını bildirdi.

Mercedes ve Bosch sürücüsüz taksi girişiminde sonlara geldi!

Gelecek on yıl itibariyle tamamen özerk araçlara sahip olmaya söz veren iki şirket, çok yakında yollarda göreceğimiz araçlar konusunda umut vaat eden açıklamalarda bulundu.

 

Bu iki marka, kendilerine bir avantaj olarak gördükleri sürücüsüz taksilerin, herkesin gözdesi olacağına inanıyor. Onlara göre, taksiler ilk andan beri özerk ulaşım araçları olduğundan sürücüsüz otomobil olmayı en çok hak eden araçların başında geliyor.

Ayrıca, taksilerin, ergonomisi ve performansı yenilenmiş klasik otomobillerden daha iyi olursa, bu onlara daha fazla avantaj sağlayabilir. Tüm bunların dışınca Mercedes, yeni üretilen taksilerle çevreye verilen zararı da azaltmayı hedefliyor.

kaynak:https://shiftdelete.net/mercedes-ve-bosch-surucusuz-taksilerini-test-edecek

 

New York’un Sembolü Sarı Taksiler Yerini Uber’e mi Bırakıyor?

Hits: 80

NEW YORK —
New York denince akla gelen bir kaç sembolden birisi kuşkusuz sarı taksiler. Sadece kentte ulaşımın temel taşlarından biri değil aynı zamanda birçok dizi ve filme konu olan taksiler belki de önümüzdeki yıllarda hafızalardan silinecek ve yerini siyah renkli araçlara bırakacaklar.

Manhattan’da caddeleri dolduran, elinizi uzattığınızda aniden önünüzde duran ve karanlık kış günlerinde rengiyle etrafı aydınlatan bu toplu taşıma araçları maalesef son günlerini yaşıyor. Çünkü dünyanın neredeyse tüm büyük şehirlerinde faaliyet gösteren Uber ile rekabet etmek imkansız.

Metropolitan Taxicab Board, yani New York Taksiciler Birliği’nden verilen bilgilere göre şu anda New York’ta 13 bin 587 taksi çalışıyor, buna karşılık 40 bin araç Uber isimli aplikasyona bağlı olarak çalışıyor. Yine MTB verilerine göre 6 yıl önce Uber, New York’a geldikten sonra günlük taksi kullanımı 100 binlik bir düşüş göstermiş.

Metropolitan Taksiciler Birliği, taksicilerin Uber ve diğer ulaşım aplikasyonlarına karşı Arro ve Curb isimli iki yeni aplikasyon çıkarttığını söylüyor. Ayrıca taksi plakalarının fiyatları da 1,5 milyon dolardan 700 bine indirildi.

“Artık taksicilik yapmak neredeyse imkansız”

Fakat taksiciler yine de endişeli. Birçok sarı taksi şoförü bir kaç yıl öncesine oranla kazandıkları paranın yarısını bile kazanamıyor. 2008’den beri taksicilik yapan Anwar Iqbal’e göre artık taksicilik yapmak neredeyse imkansız.

“Eskiden çok iyiydi işlerimiz, Uber’den sonra ise işler yavaşladı. Eskiden en az günde 100 dolar kazanırdım, simdi ise taksinin günlük kirasını bile çıkartamadığım günler oluyor” diyen Iqbal yine de Uber için çalışmak istemediğini söylüyor.

“Uber’i sevmiyorum. Onlar kazancın %35’ini alıyorlar, bir de arabanın kirası, üzerine vergiyi de ekleyince ne kalıyor ki? İnsanları soyuyor Uber. Hiçbir şey yapmıyorlar, sadece müşteriyi gönderiyorlar arabaya ve %35 ini alıyorlar.”

Haiti asıllı şoför Jorel Verne, Brooklyn ve Queens’te trafiğe çıkan yeşil taksilerden birine sahip. Madalyonunu 1997’de alan Verne işlerin azlığından şikayet eden diğer bir taksi şoförü. Uber’in Brooklyn’deki piyasayı domine ettiğini söyleyen Verne “Bazı günler eve para götüremiyorum. Ne yapacağız bilemiyorum, böyle giderse hepimiz işsiz kalacağız” diyor.

Sarı taksilerin rakibi sadece aplikasyon bazlı özel taşıtlar değil elbette. Bir kaç sene önce başlatılan Citibikes ve arttırılan metro seferleri de taksicilerin işlerini etkiliyor.

“Uber çok iyi bir fırsat”

Ama soğuk kış aylarında bisiklet ve metronun yerini tabii ki arabalar dolduruyor. Uber şoförü olarak bir senedir çalışan Milagros Santana’ya göre Uber kadın şoförler için çok iyi bir fırsat.

Santana, “Ben taksicilik yapmayı da denedim ama tehlikeli iş. Üzerinizde para var çünkü. Arabaya binip sizi soyabilirler. Halbuki Uber’de para yok, her şey kartla. Ayrıca saatlerimi de istediğim gibi ayarlıyorum, çocuklarıma bakacak zamanım oluyor. Abim taksici, yıllarca beni yanına şoför olarak almak istedi, ben direndim, Uber’de mutluyum” diyor. Milagros Santana işvereninden şikâyetçi değil. “Az da olsa kazanıyorum, huzurum da yerinde” diyor Santana.

 

Uber piyasanın en büyüğü

2011’de New York’ta başlayan Uber şu anda piyasanın en büyüğü. Ekim ayı verilerine göre günde 226,046 yolculuk yapmış Uber şoförleri. Uber’i 35,908 yolculuk ile Lyft ve 21,698 ile Via takip ediyor. Piyasaya yeni giren Juno ise Ekim ayında 20,426 yolculuk yaptırmış şoförlerine. Kasım ayında Vanity Fair dergisi ile konuşan Juno’nun arkasındaki isim Talmon Marco, Viber isimli mesajlaşma aplikasyonunu 900 milyon dolara sattıktan sonra Uber’in başarısını görüp bu sektöre yatırım yapmaya karar verdiğini belirtti. Amacının Uber’i piyasadan silmek olduğunu açıkça belirten Marco bu konuda başarılı olacak mı önümüzdeki aylarda göreceğiz.

KAYNAK:https://www.amerikaninsesi.com/a/new-yorkun-sembolu-sari-taksiler-yerini-ubere-mi-birakiyor/3692196.html

Otonom sürücüsüz Taksiler Çok Yakında Aramızda Olacak

Hits: 50

Otonom araçlar hem çevre dostu olmasıyla hem de yakın gelecekte standart olacak olmasıyla oldukça önemli. Yakın dönemde taksiler de otonom araçlar olarak hizmet verecekler.

Bu sene CES 2018 kapsamında teknolojik ürünler ve yeni inovasyonlar kadar, yeni partnerlikler de açıklandı. Güçlü şirketlerin yeni dönemde otonom araçlar konusunda birlikte çalışmalar yürüteceği biliniyordu. Bu bağlamda gelen ilk haber, yeni nesil otonom şirketi olan Aptiv ve önemli taksi şirketi (taksi demek pek doğru olmayabilir, bir nev-i bizdeki Uber) Lyft’in ortaklığı oldu.

Beraber yürüttükleri bir pilot program çerçevesinde, modifiye edilmiş BMW’lerin Las Vegas’taki bir bölgede yolcu alımı servisinden memnun kalan bu iki şirket, partnerliklerini yeni dönemde de devam ettirecekler. Şu an için anlaşmanın detayları paylaşılmamış olsa da, muhtemelen iki şirket Amerika’daki farklı bir bölgede bu pilot programın benzeri bir işe daha girişecekler.

Önümüzdeki dönemde konuyla ilgili detayların ve partnerliklerinin hangi şehirde devam edeceğinin açıklanmasını bekliyoruz. Otonom araçların yolculuklar için de kullanabilecek olması fikri oldukça ilginç. Özellikle sürücüsüz araçlar ile taksi yolculuğu yapma fikri şahsen oldukça enteresan olabilir. Tabi cesaret edebilene…

KAYNAK:http://www.webtekno.com/otonom-taksiler-cok-yakinda-aramizda-olacak-h39517.html

Robot taksi dönemi, taksicileri işsiz bırakacak

Hits: 57

Ülkemizde 80’li yılların otomobilleri boyanıp-boyanıp değerine değer katarak 2. el piyasasına yön verirken, ne yazık ki “elin oğlu”nun otonom sürüşte ne kadar ciddi yol aldığını anlatmaya ya da özetlemeye çalışacağım. Sürücüsüz robot taksi dönemi geliyoorrr.

Adresi araçtaki navigasyon sistemine bildirip, ellerinizi direksiyondan çekip, gideceğiniz yere kadar hiç bir şeye müdahale etmediğiniz teknolojiye otonom sürüş sistemi adı veriliyor.

otonom sürüş sistemlerinin de derecesi var. Endüstri terminolojisi 4.0 olarak sıralıyor otonom sürüş seviyelerini. Bazı mühendislik grupları ise 5. kademeyi ekliyor.

Seviye: Aktif Cruise Kontrol Sistemi: Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafeyi ayarlayan ve Mercedes ile özdeşleşen aktif hız kontrolü sistemi. Sistem kendi kendine fren yapabiliyor ve hızlanabiliyor.
Seviye: Yine Mercedes’in başlattığı öndeki araç ile takip mesafesini ayarlayıp, gaz ve fren kombinasyonu ile ilerlemenizi sağlayabilen sistemi içerir. Şerit takip sistemi ile birlikte caddelerde kavşaklara veya ara sokaklardan ana yola çıkışlar gibi “dur” noktalarına gelince fren yapabilmektidir. Sistem, tam duruş sonrası kendi kendine kalkış yapabilme özelliğiyle 1. seviyeden ayrışıyor. Bugün pek çok araçta bu sistemler opsiyonel olarak kullanılmaktadır. En önemli kısmı, halen kendi kendine gitme becerisine sahip araçların, en fazla bir dakikalığına buna izin verilmesidir. Sistem, yasal olmak için sürücünün ellerinin en fazla 1 dakika içinde direksiyonda olmasını zorunlu kılmakta yoksa devreden çıkmaktadır. Buradaki en önemli sorun yasalardır. Yasalar gereği motorlu bir taşıtın trafiğe çıkması için direksiyonda mutlaka sürücü belgesi sahibi birini olması gerekmektedir. Otomobil şirketleri bu konuda ülkelerin ilgili bakanlıkları ve kuruluşlarıyla temas halindeler. Gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını sağlamaya çalışıyorlar. ABD’de California eyaletinde yasal izin verilmesi nedeniyle Google Waymo, Tesla, Audi gibi şirketler sürücüsüz araçlarının testlerini yürütebiliyorlar. Sürücüsüz robot taksi için şimdiden hazır olanlar bunlar.
Seviye: Çok az araçta bulunan üçüncü seviye, aracın hiç bir kural hatası yapmasına izin verilmeyen aşamayı temsil ediyor. Bu seviye için en iddalı model olarak yeni Audi A8 gösteriliyor. İlk iki seviyedeki tüm otonom sistemleri bünyesinde toplayan yeni Audi A8, ek olarak 3. seviye için bütün güvenlik kuralları veya ihlalleri için sürücünün yerine devreye giriyor. Bu sistem Volvo, BMW ve Mercedes ile Tesla modellerinde de kullanılıyor.
Seviye: Tamamen sürücüden bağımsız, girdiğiniz konum bilgilerine göre tamamen hatasız gidebilecek bu yüzde 100 otonom makinalar için önümüzdeki yıllar ve hukuki altyapının tamamlanması bekleniyor. Bu teknoloji için en az 20 farklı markanın hazır olması ve aktif olarak devreye alacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bu sistemin gerekli altyapı hazırlıklarının ardından devreye girmesi hayatımızda önemli değişikliklere yol açacak. Trafik kazaları çok azalıp, Volvo’nun 2020 hedefindeki gibi “0 ölümlü kaza” noktası yakalanabilecek. Taksiler sürücüsüz hale gelip, yollarda müşteri aramak yerine, müşterilerin telefon veya internet çağrılarıyla yola çıkabilecekler. Sürücüsüz araçlar hava durumunu, alışveriş kampanyalarını, en iyi restoranları veya yemek alternatifleini vb söyleyerek, yolculuğu tam kapitalizme uygun reklam çılgınlığıyla tamamlatacaklar belkide.

Sürücüsüz robot taksi dönemi geliyor
Otonom taksi dönemi için şirketler hazırlıklarını sürdürüyor. Mercedes 2019 yılında ikincil markalarından smart modelini sadece bu işe tahsis edecek. Sürücüsüz ve elektrikli smart modelleri akıllı telefon üzerindeki aplikasyon ile çağırdığınız notaya gelip, sizi alacak ve istediğiniz yere götürecek. Kalabalıksanız veya eşyalarınız çok ise iki adet gelecek. Sisteme kayıtlı kişilerin kullanacağı ve sisteme tanımlı kredi kartı veya ileride belki de Bitcoin gibi sanal para birimlerince ödeme yapılabilecek sistem test aşamasında. Türkiye’de bile olabilirliği için görüşmeler yapıldı.

Taksi sürücüleri işsiz kalır mı? Otonom araçla Türkiye’de iş yapar mı? Milyon lira değerindeki taksi plakaları ve bunun rantı çöp olur mu? Konuyla ilgili “kafamda deli sorular”.

Daimler, smart Vision EQ ile yeni Sürücüsüz robot taksi dönemine hazırlanıyor.
Olumlu yanından bakalım; dikkatsiz taksi sürücüleri ne olacak? Veya yolu uzatarak hazır bulunmuş müşteri için taksimetreye fazladan ücret yazdırmaya çalışanlar… Yahut da yağmur-çamur-terör olaylarında müşteri beğenmeyip, kat be kat fazla para isteyen sürücüler ne olacak? İyisi kötüsü robot taksiler taksici esnafının işini tehlikeye atacak gibi görünüyor.

Gerçek esnaf ve iyilik timsali taksi şoförleri, tek derdi evlerine ekmek götürmek olan insanlarımıza ne olacak?
Kurunun yanında yaş yanmaz diye umud ediyoruz ve genel olarak ülkemizde teknolojilerin daha geç gelerek daha geç uygulanması sayesinde şimdilik taksicilerimiz endişelenmesinler.

Sonuç olarak 2020 sonrasında bir sıçramaya şahit olacağız. “Geleceği Dönüş” filmindeki uçan dairelere benzeyen sürücüsüz araçları önce gelişmiş Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da, Japonya’da göreceğiz. Oradaki taksiciler önce bu sorunla karşılaşacak. Uber sistemine oyduğu gibi alternatifleri yine sistem üretecek.

Teknoloji geliyor. Taksilerinizi hazırlayın…

KAYNAK:http://otoajanda.com/surucusuz-robot-taksi/

Elektrikli turkuaz taksiler İstanbul yollarında

Hits: 56

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü proje kapsamında, yüzde 100 elektrikle çalışan turkuaz renkli taksi, İstanbullulara hizmet için yola çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü proje kapsamında, yüzde 100 elektrikle çalışan turkuaz renkli taksi, İstanbullulara hizmet için yola çıktı.

İTEO Başkanı Yahya Uğur, Zorlu Center’in önündeki taksi durağında turkuaz taksiyi tanıttı.

Uğur, bugünden itibaren İstanbullulara hizmet verecek olan turkuaz taksinin Türkiye’de taksicilikte yeni bir dönemin kapısının aralandığının en büyük göstergesi olduğunu söyledi.

Uğur, yüzde 100 elektrikli ve çevre dostu olan aracın İstanbullulara konforlu bir hizmet sunacağını ve taksicilerin de kalitesini yükselteceğini dile getirerek, bu uygulama kapsamında 2018 Ocak’a kadar benzeri lüks taksi sayısının 200’e çıkabileceğini kaydetti.

Mevcut taksici esnafının içinde dileyen olursa aracını bir üst segmente çıkarma şartıyla bu işi yapabileceğini belirten Uğur, “Kimseye yeni bir araç veya bir plaka verilmeyecek. Taksi sahiplerinin kendi bütçelerine göre ve bulundukları bölge ile çalıştıkları yerlere uygun olarak tercih edebilecekleri bir sistem. İstanbul için çok yeni bir dönem.” dedi.

Turkuaz taksilerin, diğer taksilere göre yüzde 15 daha yüksek bir ücretle hizmet vereceğinin altını çizen Uğur, “Bu şu anlama geliyor: müşterilerimiz 20 lira ödeyecekleri bir mesafe için turkuaz taksiyi tercih ettiklerinde 23 lira ödeyecekler. Dolayısıyla yeni Türkiye’de yeni taksilere ihtiyaç var. Korsan oluşumların, UBER’in ve benzerlerinin önüne geçmiş olacak. Ayrıca müşterilerinizin konforunu, güvenliğini artıracak ve hizmet kalitemizi de yükseltecek. Şu anda bir taksiyle başladık. Yarın bir tane daha yollara çıkıyor. Yıl başına kadar 200’e çıkacak.” diye konuştu.

Turkuaz taksilerin sarı taksilerin aksine İstanbul’un bütün bölgelerinde çalışabileceğini vurgulayan Yahya Uğur sözlerini şöyle tamamladı:

“Mesela Beylikdüzü’nde kırmızı renkli taksiler var. Sarı taksiler burada iş almıyor. Turkuaz taksiler için böyle bir sınırlama yok. İstanbul içinde her taraftan müşteri alıp her tarafa götürebilecekler. Daha lüks araçlarla daha yüksek bir fiyatla çalışma imkanı gelmiş oluyor. Müşterilerimizin bu kalitedeki araçlara yüzde 15 fark ödemeyi önemseyeceklerini düşünmüyorum. Çok güzel bir taksicilik geliyor. Kamera sistemli, aplikasyon destekli ve güvenli bir hizmet sunuluyor.”

KAYNAK:http://www.dunyabulteni.net/elektrikli-turkuaz-taksiler-istanbul-yollarinda/409301/elektrikli-turkuaz-taksiler-istanbul-yollarinda

UBER mi taksi mi?

Hits: 71

Tüm dünyada bulunduğu şehirlerin şartlarına uygun, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunan Uber Türkiye’de ticari taksilerle de hizmet vermeye devam ediyor.

Sisteme dahil olan taksi sürücülerinden hizmet bedeli almayan Uber, sağladığı teknolojik altyapı ile sürücülerin bulundukları bölgede kendilerine en yakın yolcu ile eşleşmesini sağlayarak boş gezmelerinin önüne geçmiş oluyor. Bu sistem sayesinde sürücüler verimliliklerini artırarak Uber ile ek gelir elde etme imkanına sahip oluyor.

Tek tuşla aracınız 5 dakika içinde kapınızda!

Ticari taksi yolculuklarında da diğer yolculuklarda olduğu gibi yolcu ile sürücü arasında karşılıklı puanlama sistemi bulunuyor. Ayrıca Uber’e sürücü ortağı olarak kaydolan tüm taksi sürücülerinin temiz sabıka kaydı olması gerekiyor.

Uber müşteri ve sürücü ilişkisini daha da güvenli kılmak ve memnuniyetiartırmak için çalışmalarına her zaman devam ediyor. Uber’i tercih eden yolcular, yolculuk rotalarını istedikleri kişilerle bir link aracılığıyla paylaşabiliyor.

Böylece rotanın paylaşıldığı kişi yolculuğun konumunu baştan sona takip edebiliyor. Tüm yolculukların kayıt altında olduğu bu sistemde taksiciler için daha güvenli yolculuklar sağlamaktadır.

Uber platformuna dahil olan 3000‘i aşkın sürücü ortağı sayesinde araçların tahmini varış süresi İstanbul’un merkez bölgelerinde 5 dakikadan daha kısa sürüyor.

Sistemdeki araçların yarısını taksi sürücüleri oluşturuyor ve her geçen gün bu sayı artmaya devam ediyor. Uber üzerinden çağırdığı ticari taksi ile yolculuğunu tamamlayanlar kredi kartı ya da nakit seçenekleriyle ödemelerini yapabiliyor.

Bu konuda biliyorsunuz ticari taksi işletenlerin de büyük itirazı bulunuyor. Konu hakkında bizim görüşlerimizi ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

KAYNAK:https://shiftdelete.net/uber-mi-taksi-mi-video

Taksiciler 9 Ekim Pazartesi günü Uber’ı protesto edecek

Hits: 276

Uber’ı ülkemizde istemeyen taksiciler, Uber’a tepki getirmek amacıyla 9 Ekim Pazartesi günü toplantı düzenleyecek. Toplantıda Uber’ı neden istemediklerini anlatacak ve çözüm yollarını tartışacaklar.

Hiç kuşku yok ki taksiciler Uber ve türevi taşımacılık hizmetlerini istemiyorlar. Taksiciler hem sözlü olarak hem de resmi yollarla tepkilerini gösteriyor. Konu ile ilgili olarak İstanbul Taksi Sahipleri Derneği 9 Ekim Pazartesi günü bir toplantı düzenleyecek.

Toplantıya davet için İstanbul’un çeşitli noktalarında pankartlar açıldı ve taksilerin camlarına “Emek hırsızı Uber’a karşı 9 Ekim’de ben de varım” yazılı afişler asıldı.

Taksicilerin, taksi kooperatiflerinin ve sektör temsilcilerinin katılacağı toplantıda Uber vb. hizmetler hakkında bilgilendirme yapılacak ve taksicilerin tepkisi dile getirilecek.

 

Uber’a Dava Açıldı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada Uber’a dava açıldı duyruldu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur tarafından yapılan açıklamada “Uber Türk’ün parasıyla, arabasıyla bu ülkenin esnafını ezerek Hollanda’ya para transferi yapıyorlar. Uber’in T.C. sınırları içerisinde ne taşımacılık yetkisi, ne lisansı ne de belgesi yok. Uber’in Türkiye’de ofisi olmadığı için devlet 9 milyon cezayı tahsil edemiyor. Uber hem vergiden, hem taksicinin cebinden, hem de müşteriden çalıyor.” dedi.

Uber gibi lüks taşımacılık hizmeti sağlamak amacıyla turkuaz taksi hizmeti başladı. Gelecek yıl 200 adet Tesla otomobili taksi olarak göreceğiz

Sosyal Medya Kullanıcıları Uber’ın YanındaTaksicilerin Uber’a tepkisi ile ilgili yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, Uber’dan memnun olduklarını ve Uber’a destek olmak için özellikle Uber’ı kullanacaklarını söylüyor. Daha önce paylaştığımız İstanbul’da taksiciler Uber ile rekabet edebilmek için 200 adet Tesla otomobil alacak başlıklı haberimize gelen yorumların büyük çoğunluğunda Uber’a destek çıkıldığını görüyoruz.

Londra’da Uber’ın İşletme Lisansı İptal Edildiİngiltere’nin başkenti Londra’da trafikten sorumlu hükümet organı olan TFL(Transport for London)’e lisans yenileme talebinde bulunan Uber’ın lisans yenileme talebinin reddedildiği duyuruldu.

Uber’ın ülkemizdeki durumu da büyük soru işareti. Taksiciler ve Uber arasındaki rekabetin sonucunu hep birlikte göreceğiz.

KAYNAK:https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Taksiciler-Pazartesi-gunu-Uberi-protesto-edecek.htm

Dünyada bir ilk Tetaş Android Tablet Taksimetre (TAXİPAD) taksi durakları ve Çağrı merkezleri ile uyumludur.Tetaş Android Tablet Taksimetre de Sesli Navigasyon,GPS, Araç Takip Gasp butonu,taxi7X24 mobil uygulamadan çağrı,Bas Konuş hepsi tek bir cihazda toplandı.

Hits: 4590

DÜNYA İLE AYNI ANDA İSTANBUL TAKSİ LERİNDE

DUBAİ TAXİ FUARINDAN GÖRÜNTÜ

Tetaş Android Tablet Taksimetre (TAXİPAD) taksi durakları ve Çağrı merkezleri ile uyumludur.Tetaş Android Tablet Taksimetre de Sesli Navigasyon,GPS, Araç Takip ,taxi7X24 mobil uygulamadan çağrı,Bas Konuş hepsi tek bir cihazda toplandı..

 

 

ŞUANDA İSTANBUL TAKSİ DE 1000 TAKSİDEYİZ

Airbus’ın uçan taksi projesinde testler tamamlandı; İşte uçuş tarihinden özelliklerine kadar ilk detaylar

Hits: 143

Markanın resmi kaynaklarından yapılan açıklamayla yolcu kapasitesi ve maksimum hız gibi ilk özellikler kendisini gösterdi.


Şehir içerisindeki ulaşıma yeni bir boyut getirecek olan uçan taksiler için farklı sektörlerde yer alan dünyanın en büyük üreticileri yoğun bir çalışma yürütüyor. Daha çok bağımsız girişimci markalarla gündeme gelen sürece ilk adımını 2016 yılı itibarıyla dahil olarak atan uçak imalatçısı Airbus, konsept projelerinin ardından nihayet gerçek hayata giriş yapıyor. Uçan taksi projesinde geldiği son nokta üzerinde bu zamana kadar net bir bilgi paylaşmayan marka, üretime ve kullanıma hazır versiyonun özellikleriyle ilgili detaylı bir paylaşımda bulundu. Gerçek boyutlu versiyonla birlikte resmi uçuşlarının 2018 yılının son çeyreğinde başlanılması gündemde olan uçan taksinin adıysa CityAirbus olacak.

Tek seferde dört yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklanan uçan taksi, bu zamana kadar karşımıza çıkan “uçan otomobil” formlarından biraz farklı. Dikeyde ve yatayda kalkış yapabilen bir yapıda olacak olan araç tamamen elektrikli güç ünitesine sahip olacak. 100 kW’lık sekiz elektrik motoruyla maksimum 120 km/s hıza erişebileceği açıklanan aracın batarya bölümünde de dört tanesi 140 kW, dört tanesiyse 110 kW olmak üzere sekiz ünite görev yapacak. Gerçekleştirilen testlerinde otonom sürüş için de ciddi geliştirmeler barındıran CityAirbus’ın 2023 yılında tamamen makine tarafından kontrol edileceği ön görülüyor. Uber, Mercedes ve Toyota gibi devlerin de geliştirmekte olduğu benzer projelerle birlikte asfalttaki rekabet gökyüzünde de kendisini göstermeye başlıyor

KAYNAK:http://www.log.com.tr/airbusin-ucan-taksi-projesinde-testler-tamamlandi-iste-ucus-tarihinden-ozelliklerine-kadar-ilk-detaylar/

Drone taksi ilk uçuşunu yaptı

Hits: 35

Uzun bir süredir otonom dronelarla taksi hizmeti sunmanın planlarını yapılan Dubai’de, ilk drone taksi uçuşu gerçekleşti.

Uzun bir süredir otonom dronelarla taksi hizmeti sunmanın planlarını yapılan Dubai’de, ilk drone taksi uçuşu gerçekleşti. Otonom dronelarla uçan taksi hizmeti sunmak isteyen Dubai yönetimi, Şubat ayında yapılan açıklama ile ilk test uçuşlarının temmuz ayında gerçekleşeceğini kaydetmişti. Süreç yetkililerin tahminlerinden biraz daha uzun sürse de önceki şehirdeki ilk drone taksi sürüşü gerçekleşti. Dubai’nin veliaht prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed için düzenlenen bir törende Alman Volocopter şirketi tarafından tasarlanan ve şirketle aynı adı taşıyan drone taksi ilk kez test edilirken törenin ardından açıklama yapan Volocopter CEO’su Florian Reuter, şirketin uçan taksi hizmetini 5 yıl içinde başlatmayı planladığını kaydetti.

TEST SÜRÜŞÜ 200 M YÜKSEKLİKTE GERÇEKLEŞTİ

DonanımHaber’de yer alan habere göre; Uçan taksinin özelliklerine gelecek olursak 18 adet pervaneye sahip bir drone görünümünde olan taksi iki yolcu ile uçuş yapabiliyor. Görünüş itibariyle iki kişilik bir helikopteri andıran taksi, azami 30 dakikalık yolculuklar için tasarlandı. Test sürüşünü 200 metre yükseklikte gerçekleştiren uçan taksinin yükselebileceği azami yükseklik şirket tarafından bildirilmiş değil ancak şu haliyle yüksek yapıların çok fazla yer almadığı bölgelerde rahatlıkla kullanılabilir gibi görünüyor. Yedek Batarya, Pervane ve Paraşüt de Yer Alacak Herhangi bir sürücüye ihtiyaç duymadan otonom şekilde hareket eden uçan takside felaket senaryoları için de önlemler alınış durumda. Taksinin içinde yedek batarya ve pervanelerin yanı sıra yolcuların tehlikeli bir durumda taksiyi terk edebilmeleri için 2 adet paraşüt de bulunuyor. Test sürüşünde yer almasa da şirket ilerleyen dönemlerde yolcuların iniş ve çıkışlarını sağlamak için uçan taksiye özel park alanları olan ”voloport”lar inşa etmeyi planlıyor.
YENİ ÖZELLİKLER EKLENECEK

Şirketin gelecek planı hakkında ipuçları veren Florian Reuter, mevcut volocopter modelinin GPS’e dayanan teknolojisi sayesinde rahatça uçabildiğini ancak şirketin ilerleyen dönemlerde araca farklı yetenekler katacağını kaydetti. Bu yetenekler arasında volocopterin yolunun üzerindeki engelleri fark edip onlardan kaçması ya da diğer volocopterlerle çarpışmamak için yönünü değiştirmesi gibi özellikler yer alıyor.
KALAŞNİKOF’TAN UÇAN ARABA

Öte yandan, Dünyanın en çok kullanılan silahı olarak bilinen AK-47’nin üreticisi, Rus silah şirketi Kalaşnikof, geliştirdiği uçan araba mekanizmasını tanıttı. Bir koltuk ve 8 çift pervaneden oluşan araç üzerine oturan bir insanı rahatlıkla taşıyabiliyor.

KAYNAK:http://www.posta.com.tr/drone-taksi-ilk-ucusunu-yapti-haberi-1336642

DRONE TAKSİLER GELİYOR..

Hits: 57

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yenilik. Dubai, drone taksilerin kullanıldığı ilk kent olacak.
Dubai, Birleşmiş Arap Emirlikleri iddialı bir plan çerçevesinde, dünyanın ilk deniz uçağı taksi servisi olacağını iddia ettiği bir gösteri sundu.
Alman drone firması Volocopter tarafından geliştirilen uçan taksi, 18 pervane ile kaplanmış geniş bir kasnak ile tepeden tırnağa yerleştirilmiş küçük, iki kişilik bir helikopter kabini andırıyor.
Test uçuşu insansızdı.


Maksimum uçuş süresi 30 dakika olan araç arıza durumunda emniyetli hale getirilebiliyor.
Bunlar arasında yedek piller, rotorlar ve en kötü senaryo için bir çift paraşüt bulunuyor.

KAYNAK:https://www.airlinehaber.com/drone-taksiler-geliyor/

Taksilerde zamlı tarife bugünden itibaren başlıyor. .

Hits: 38

Taksilerde zamlı tarife bugünden itibaren başlıyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul’da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılmış, taksimetre açılış ücreti 4 lira, kısa mesafe ücreti ise 10 liraya yükseltilmişti. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur, taksimetre zammının dün itibarıyla onaylandığını, bugün içerisinde taksimetrelerin yeni zamma göre düzenleneceğini söyledi..

KAYNAK:http://www.takvim.com.tr/ekonomi/2017/09/29/takside-yeni-tarife-basliyor

Taksi sistemi devletleştirilmeli

Hits: 73

Bayramdan bu yana şoförüm izinli.

Toplu taşıma araçları ve ağırlıklı olarak taksi kullanıyorum.

İlginç bir gözlem oluyor benim için. Aynı zamanda sistemi tanımak için de bir fırsat oluyor

İstanbul şehir içi ulaşımında ne kadar büyük bir kaosun yönetilmeye çalışıldığını ve bu koşullarda ne kadar çok başarılı olunduğunu da gözlemliyoruz.

Belediye tarafından işletilen metro ve metrobüsler çok çok başarılı.

Özel sektör hizmet kalitesini artırır gibi klişeleşmiş düşüncelerimiz var ama, dolmuş ve taksilerde hizmet kalitesi yerlerde sürünüyor.

İşine saygı gösteren bir tek kişiye rastlamadım.

İçi içe geçmiş bir sömürü düzeni ve tekelci piyasanın getirdiği çöküşü yakından görmüş oldum.

Taksi plakası bir imtiyaz.

Plaka sahiplerinden taksicilik mesleğini bizzat yapan biri nerdeyse yok veya yirmi günde ben hiç rastlamadım. 

Plaka günlük kiralanıyor. Çok az yıllık kiralamaya rastladım.

Plakayı günlük kiralayan karın tokluğuna çalışıyor, yarım günün sonunda günlük kirasını ödeyip aracı iade ediyor.

Plaka sahibi aracı hiç görmüyor nerdeyse. Kiralayanın araçla ilişkisi yarım günlük.

Araçlar son derece bakımsız. Birçoğunun koltuğuna oturmaya çekiniyor insan.

Şoförlerin yüzde doksanı belirli işi gücü olmayan yeni iş ararken geçici olarak bu işi yapan kimseler.

Taksi şoförleri arasında çok saygın olanlar azınlıkta olsalar da var. Ama öyle tipler var ki insan bırakın geceyi, gündüz bile tedirgin olur.

Hele taksi bir durağa bağlı değilse zaten geçmiş olsun. Şoförler için ne bir kriter var, ne bir eğitim, ne de sertifika var, ne de bir denetim.

Eğer taksi bir durağa bağlı ise yetersiz de olsa durak tarafından bir tertip ve düzen sağlanabiliyor.

Bu kadar düzensizlik içinde emin olun çok çok az suç işleniyor.

Taksilerde ne model ne de hizmet standardı var, ne de şoförlerde bir sertifikasyon ve kayıt sistemi.

Londra’ya gidenler görmüştür.

Sadece Londra taksileri için geliştirilmiş bir araç modeli var. Dolmuş ve taksi sisteminin sil baştan düzenlenmesi ve çok sağlam kurallara bağlanmasına ihtiyaç var. Ya hizmet kalitesini garanti eden çok sağlam kurallar ve denetim mekanizması gelmeli ya da başta İstanbul olmak üzere taksi plakaları belediyelere devredilmeli. 

Bir defa her halükarda kim işletirse işletsin araç seçimini belediye yapmalı.

Taksicilik izinleri, bu işi meslek edinmiş mesleki eğitimden geçmiş olan kişilere verilmeli.

Belediyelere ait araçlar uygun sürelerle bu kişilere kiralanmalı ve çok sıkı denetlenmeli.

Bir çağrı sistemi ile taksi çağırma işinin yönetilmesi ve takip edilmesi mümkün.

Bu alt yapıyı belediyeler geliştirebilir çok zor bir şey değil.

Tüm taksiler bir çağrı merkezi tarafından yönetildiğinde ilgili herkes taksilerin hareketlerini izleme fırsatına da sahip olur.

Yani bir yakını taksiye binen kimse taksici tarafından biniş sırasında verilen taşıma kodu üzerinden taksinin hareketlerini takip eder.

Birçok şikâyet ve istismarın önüne geçer bu takip imkânı. Ayrıca bunlara rağmen bir istismar meydana gelirse konuyu aydınlatmaya yarar. 

En azından ne olduğu belli şoförler tarafından kaliteli hizmet verilir. 

Taksi plakası ticareti adı altında yasa dışı taksi hissesi piyasası kurularak örtülü tefecilik yapılmasının yolu kapanır.

Otoparklar değnekçiler tarafından işletilirken yaşananlar ne ise, taksi piyasasının o aşamaya gelmesine ramak kalmış.

Eğer önlem alınmazsa çok kısa zaman sonra işler daha da kötü olacaktır.

Belediyeler eliyle otopark işletmeleri nasıl kalite kazandı ve büyük bir ekonomik kaynak oluştu ise daha büyük potansiyel, taksi piyasasında var.

Hatta bu işletme hakkı bir lisans olarak düzenlenip belirli sürelerle tek bir firmaya ihale ile de kiralanabilir. 

Yönetimi merkezileşmez ve hizmet kalitesi yükselmez ise piyasa alternatif çözümler bulur ve bu piyasa önce mafyalaşır sonra çöker.

Nitekim bazı yabancı taksi çağrı programları çok etkili ve çok kaliteli hizmet seçenekleri oluşturmaya başlamış.

Belediyeler bu işe zamanında el koyarsa mevcut taksi plakası sahiplerinin haklarını da zedelemeyen yumuşak geçişi sağlayacak çözümün kapısı aralık olur. 

Eğer belediyeler bu işe el koymaz ve sorunları halının altına süpürürse emin olun kısa bir süre sonra bu sorunlar müdahale etmeyi mecbur bırakır, işler o aşamaya gelince aşamalı bir çözüm fırsatı da kalmaz, sonuçta bu işten taksi plakası sahipleri zararlı çıkar.

KAYNAK:http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/av-yasar-bas/taksi-sistemi-devletlestirilmeli-21167.html

Dünyanın en tehlikeli mesleği taksi şoförlüğü!

Hits: 474

Dünyanın en tehlikeli mesleği taksi şoförlüğü!

Taksiler hayat kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Zaman kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Metroya, otobüse, metrobüse göre daha tuzlu olsa da hayatımızın olmazsa olmazlarından…

Peki size taksiciliğin dünyanın en tehlikeli, en vahşice ölümlere sebep olan mesleği olduğunu söylesek ne dersiniz?

Dünyanın en tehlikeli mesleği taksi şoförlüğü!

Dünyanın her yerinde aynı

D&uuml;nyanın her yerinde aynı
Taksiciliğin kolay bir meslek olduğunu iddia edemeyiz.

Kimsenin de taksi şoförlüğü hakkında böyle bir şey iddia ettiği yok, en azından olmamalı.

Taksici her yerde taksici.

Yapılan iş her yerde aynı.

Yolcunu alırsın, A noktasından B noktasına gaz ve fren arasında gidip gelirsin.

Taksicilerin çok konuşkan olmasını ya da fevri olmalarını da keza anlayışla karşılamak gerekiyor.

Araştırma ABD’de yapıldı

Araştırma ABD&#39;de yapıldı
Ama gerçekten taksi şoförlüğünün ne kadar zor bir meslek olduğu konusunda artık bir araştırma sonucu daha var karşımızda.

Araştırma her ne kadar ABD’de yapılsa da yine de tüm dünyada geçerli bir durum söz konusu.

Para, gece-gündüz ve insanlar

Para, gece-g&uuml;nd&uuml;z ve insanlar
ABD’nin Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nin kamu sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda çalışan birimi olan CDC tarafından yapılan araştırmada dünyanın en vahşice ölümlere neden olan mesleği olarak taksicilik, taksi şoförlüğü belirlendi.

CDC, ya da uzun açılımıyla ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri araştırmasında taksicilerin insanlarla iç içe, gece-gündüz karışık ve doğrudan nakit para üzerinde çalışmaları nedeniyle en riskli meslek gruplarının başında yer aldığı kabul edildi.

Yüzde 50’si kavgadan!

Y&uuml;zde 50&#39;si kavgadan!
Raporda, ABD’de 2014’teki taksi şoförü ölümlerinin yüzde 50’sinin kaza sonucu, geriye kalan yüzde 50’sinin ise taksideki bir kavga sonucunda yaşandığına da dikkat çekildi.

Taksi şoförlerinin dışında diğer riskli meslek grupları arasında kamyon şoförleri, çatı ustaları, balıkçılar, çöp toplayıcıları da yer alıyor.

KAYNAK:http://www.milliyet.com.tr/dunyanin-en-tehlikeli-meslegi-taksi-soforlugu–mola-4779/?Sayfa=4